Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fu­je, obra­bia, przy­ci­na, doda­je fil­try i opi­sy, tagu­je zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­ga­mi. W tym gro­nie nie bra­ku­je miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fi­li pisa­rzy i wydawców.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my pięć pro­fi­li, któ­re wyda­ły mi się szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tyw­ny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszy­mi typa­mi. Nie­ba­wem przy­go­tu­ję kolej­ne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, któ­re war­to odwiedzić 🙂

1. eviebookish


Blog na wskroś zagra­nicz­ny, ale pro­wa­dzo­ny przez Polkę. War­to śle­dzić w poszu­ki­wa­niu nie tyl­ko czy­tel­ni­czych inspi­ra­cji. Zachwy­ca­ją­ce zdjęcia!

2. wydawnictwosqn


Jeże­li inte­re­su­je Was jak wyglą­da pra­ca w wydaw­nic­twie, war­to śle­dzić ten pro­fil. Eki­pa wrzu­ca nie tyl­ko zdję­cia ksią­żek, spo­tkań autor­skich czy naj­now­szych pre­mier, ale dużo smacz­ków z życia codziennego 🙂

3. jasperfforde


Jasper Ffor­de jest popu­lar­nym bry­tyj­skim powie­ścio­pi­sa­rzem, zna­nym rów­nież w Pol­sce (któ­ry nota bene ma pol­skie korze­nie!). Jego dru­gą pasją musi być foto­gra­fia, spójrz­cie tyl­ko na te zdję­cie. WOW!

4. swiatksiazki

Wydaw­nic­two Świat Książ­ki i dużo zdjęć ksią­żek na insta­gra­mie! Pięk­ne wizu­al­nie, z cie­ka­wy­mi tła­mi, cza­sa­mi zabaw­nie, cza­sa­mi poważ­nie. Oczy­wi­ście są tez pisa­rze, zdję­cia ze spo­tkań i nagrań wywiadów.


5. niestatystyczny


Last but not least. Pro­fil niżej pod­pi­sa­ne­go nie­sta­ty­stycz­ne­go. Już teraz zachę­cam do śle­dze­nia moje­go pro­fi­lu i wska­za­nia kie­run­ku, w któ­rym powi­nie­nem podą­żać 🙂 Chciał­bym aby poza pro­fi­lem na FB czy tą stro­ną, było to kolej­ne miej­sce zacze­pie­nia dla każ­de­go czy­tel­ni­ka. Co powi­nie­nem zamiesz­czać na pro­fi­lu? Wię­cej zdjęć ksią­żek, cytatów?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy