Sprawdzasz tag

instargram

Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fu­je, obra­bia, przy­ci­na, doda­je fil­try i opi­sy, tagu­je zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­ga­mi. W tym gro­nie nie bra­ku­je miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fi­li pisa­rzy i wydawców.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my pięć pro­fi­li, któ­re wyda­ły mi się szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tyw­ny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszy­mi typa­mi. Nie­ba­wem przy­go­tu­ję kolej­ne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, któ­re war­to odwiedzić 🙂

Czy­taj dalej

-->