Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe firmy, posta­no­wiło posta­wić kan­dy­da­tom do pracy nie­ty­powy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wane są osoby, które oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­czeni, czy zna­jo­mo­ści języka obcego muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­kają m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wielka inter­ne­towa plat­forma sprze­daży odzieży i wio­dące kon­cerny medialne. Akcja odbywa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­rami są Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe i plat­forma Woblink.com.

Relaks, posze­rza­nie hory­zon­tów, roz­wi­ja­nie wyobraźni – o tych korzy­ściach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­turą wie­dzą wszy­scy. Po raz pierw­szy jed­nak spę­dza­nie wie­czo­rów z ulu­bioną lek­turą może pomóc w zna­le­zie­niu nowej pracy. W wielu ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych poja­wił się zapis zwią­zany z czy­ta­niem ksią­żek. W przy­padku czę­ści z nich czy­ta­nie będzie dodat­ko­wym atu­tem, a w przy­padku innych jest po pro­stu „mile widziane”. Nie­któ­rzy rekru­tu­jący zachę­cają poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków do podzie­le­nia się tytu­łami swo­ich lek­tur. Wszyst­kie firmy bio­rące udział w akcji zde­cy­do­wa­nie jed­nak pre­miują czy­ta­ją­cych kan­dy­da­tów. Zyskują tym samym tytuł „Pra­co­dawcy Przy­ja­znego Czy­ta­ją­cym” oraz zniżki na e-booki i audio­bo­oki dla swo­jego zespołu. Regu­larne czy­ta­nie roz­wija wyobraź­nię i spra­wia, że jeste­śmy bar­dziej kre­atywni. – mówi Iza­bela Hel­bin, Dyrek­tor Kra­kow­skiego Biura Festi­wa­lo­wego.

– Dla­tego prze­ko­na­li­śmy pra­co­daw­ców, że pra­cow­nicy, któ­rzy czy­tają książki, wniosą dużo dobrego do pro­wa­dzo­nych przez nich firm.  Poka­zu­jemy, że czy­ta­nie się opłaca. W tym przy­padku może pomóc w zdo­by­ciu dobrej pracy w wio­dą­cym przed­się­bior­stwie danej branży. – dodaje Hel­bin.

Aktu­al­nie można zna­leźć 25 ogło­szeń o pracę z dopi­skiem o czy­ta­niu ksią­żek. Poszu­ki­wane są m.in. osoby na takie sta­no­wi­ska jak: spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tingu, kie­row­nik salonu marki odzie­żo­wej, ope­ra­tor fil­mowy, asy­stent w dziale sprze­daży, digi­tal mar­ke­ting mana­ger, kon­sul­tant tech­niczny, visual mer­chan­di­ser. Nie jest ważne, czy wybie­ram kry­mi­nały, romanse, lite­ra­turę z naj­wyż­szej półki, czy bio­gra­fie. Istotne jest, że tak samo jak pra­co­dawcy bio­rący udział w akcji, uwa­żam czy­ta­nie za ważne. Zachę­cam też pra­cow­ni­ków, aby poka­zy­wali akcję swoim sze­fom. Do pro­gramu może dołą­czyć każdy pra­co­dawca. Zgło­sze­nia odby­wają się za pomocą strony inter­ne­to­wej akcji www.czytajPl.pl. – mówi Paweł Polań­ski z Woblink.com.

Czy­taj PL” to naj­więk­sza akcja pro­mu­jąca czy­tel­nic­two na świe­cie. W jej ramach w 16 pol­skich mia­stach poja­wiło się ponad 600 nośni­ków (city­li­ghty i pla­katy) z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie 12 dar­mo­wych e-booków i audio­bo­oków. Do dys­try­bu­cji kodów zachę­cani są wszy­scy ci, któ­rzy kochają książki. Za pomocą apli­ka­cji kod można wysłać do pię­ciorga zna­jo­mych, można także wydru­ko­wać pla­kat z kodem i powie­sić go w swoim miej­scu zamiesz­ka­nia, w pracy, czy zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie. Tym samym sieć wypo­ży­czalni „Czy­taj PL” codzien­nie powięk­sza się o nowe miej­sca.

Czy­taj PL” trwa do 30 listo­pada. Lista ksią­żek, które można prze­czy­tać za darmo można zna­leźć tutaj.

Orga­ni­za­to­rzy: Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe ope­ra­tor pro­gramu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tury UNESCO oraz plat­forma Woblink.com.

Wydawcy: Audio­teka, Filia, Gale­ria Książki, Karak­ter, Media Rodzina, Pró­szyń­ski i S-ka, Sound Tro­pez, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwarte, Znak, Czarna Owca.

Mia­sta part­ner­skie: Czę­sto­chowa, Gdańsk, Kato­wice, Poznań, Toruń, Wro­cław.

Pozo­stałe mia­sta bio­rące udział w akcji: War­szawa, Łódź, Biel­sko-Biała, Byd­goszcz, Bia­ły­stok, Lublin, Rze­szów, Sosno­wiec, Szcze­cin.

Pra­co­dawcy, któ­rzy przy­stą­pili do akcji: Agora, Answear.com, Comarch, El Padre, Fre­sh­mail, Hand Made, Idea Bank, Interia.pl, Medi­cine, MJCC, My Works, Sale­sma­nago, Twojemeble.pl, Wal­ra­ven i Wawel.

Part­ner: Insty­tut Książki.

Patro­nat medialny: Lubimy Czy­tać, Kawerna, Niestatystyczny.pl.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa.

Ogło­sze­nia o pracę można zna­leźć: tutaj.

Pro­jekt dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa

czytajpl-plakatpodstawowy-skala

Może też zainteresują cię te tematy