Sprawdzasz tag

Bagiński

Aktualności

Tomasz Bagiński odebrał nagrodę dla Andrzeja Sapkowskiego!

baginski

W listo­pa­dzie w cza­sie World Fan­tasy Conven­tion wrę­czane są nagrody World Fan­tasy Award. Wśród nich także Life­time Achie­ve­ment Awards będące nagrodą za wyjąt­kowe zasługi w kon­tek­ście cało­kształtu twór­czo­ści. W tym roku nagrodę otrzy­mał Andrzej Sap­kow­ski (a pośmiert­nie także David G. Har­twell). Wie­dzie­li­śmy o tym już od lipca, kiedy ogło­szono zwy­cięz­ców, ale dopiero teraz nagrody tra­fiły do swo­ich wła­ści­cieli.

Czy­taj dalej