Aktualności

Przychodzi wiedźmin do warzywniaka… czyli Tomek Bagiński egzaminuje obsadę Wiedźmina z polskiego

Jaskier, Yen­ne­fer i Ciri są prze­ko­na­ni, że w książ­kach Andrze­ja Sap­kow­skie­go poja­wi­ła się postać imie­niem “Warzyw­niak”. No, przy­naj­mniej akto­rzy, któ­rzy wcie­li­li się w ich rolę.

Joey Batey, Anya Cha­lo­tra i Freya Allan wystą­pi­li w quizie, w któ­rym Tomek Bagiń­ski spraw­dzał… ich zna­jo­mość pol­skie­go. A dokład­niej wymie­niał róż­ne nazwy wła­sne wystę­pu­ją­ce w książ­kach Andrze­ja Sap­kow­skie­go w angiel­skim prze­kła­dzie i zle­cał akto­rom dopa­so­wa­nie ich do pol­skich odpowiedników.

Joey Batey miał dla kole­ża­nek z pla­nu cen­ną radę: “prze­czy­taj­cie książ­ki”. Nie zna­czy to jed­nak, że sam odpo­wia­dał bez­błęd­nie. Jak im poszło? Sprawdźcie!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy