Aktualności Zapowiedzi

Cormoran Strike uderzy po raz piąty we wrześniu

W 2013 wyda­na zosta­ła pierw­sza powieść Rober­ta Gal­bra­itha, zaty­tu­ło­wa­na Woła­nie kukuł­ki. Książ­ka opo­wia­da­ją­ca o Cor­mo­ra­nie Strike’u, wete­ra­nie wojen­nym trud­nią­cym się nie­wdzięcz­ną pra­cą detek­ty­wa sprze­da­wa­ła się dobrze, ale bez sza­łu. Kie­dy jed­nak kil­ka mie­się­cy po pre­mie­rze oka­za­ło się, że Robert Gal­bra­ith to w rze­czy­wi­sto­ści pseu­do­nim J.K. Row­ling, sprze­daż z miej­sca się zwie­lo­krot­ni­ła. Dziś seria o Cor­mo­ra­nie Strike’u liczy sobie czte­ry tomy, docze­ka­ła się rów­nież tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji. J.K. Row­ling ogło­si­ła datę pre­mie­ry pią­tej części.

Bry­tyj­ska pisar­ka już 25 stycz­nia infor­mo­wa­ła za pośred­nic­twem swo­je­go kon­ta na Twit­te­rze, że ukoń­czy­ła pra­ce nad pią­tym tomem przy­gód Cor­mo­ra­na Strike’a. Zamie­ści­ła wte­dy zdję­cie potęż­nie wyglą­da­ją­ce­go dra­ftu książ­ki. Żad­nych jed­nak dodat­ko­wych infor­ma­cji w tam­tym momen­cie nie zdradziła.

Teraz już wie­my, jaki nowa powieść Rober­ta Gal­bra­itha będzie nosić tytuł i kie­dy poja­wi się w księ­gar­niach (przy­naj­mniej tych bry­tyj­skich). 19 lute­go J.K. Row­ling na Twit­te­rze udo­stęp­ni­ła wpis swo­je­go alter ego infor­mu­ją­cy, że Tro­ubled Blo­od uka­że się 29 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku.

Kolej­ne infor­ma­cje, włącz­nie z opi­sem fabu­ły powie­ści, zapew­ne zosta­ną wkrót­ce ujaw­nio­ne przez bry­tyj­skie­go wydaw­cę serii o Cor­mo­ra­nie Strike’u.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy