Aktualności

Prezeska Polskiej Izby Książki prognozuje wzrost cen

Wzrost cen papie­ru prze­ło­ży się na wzrost cen ksią­żek – ostrze­ga Sonia Dra­ga, pre­ze­ska Pol­skiej Izby Książ­ki i Gru­py Wydaw­ni­czej Sonia Dra­ga, wła­ści­ciel­ka kil­ku księgarń.

– W związ­ku z infla­cją i rosną­cy­mi cena­mi papie­ru będzie­my musie­li liczyć się z pod­wyż­ką cen okład­ko­wych ksią­żek. 55 zło­tych za książ­kę nie powin­no dzi­wić – wyja­śni­ła Sonia Dra­ga w roz­mo­wie z Press.pl. Sza­cu­je, że książ­ka, któ­ra do tej pory kosz­to­wa­ła 42,90 zł, teraz może kosz­to­wać 54,90 zł, a nawet 59,90 zł za egzem­plarz. Mowa o stan­dar­do­wej książ­ce wydru­ko­wa­nej na bia­łym lub kre­mo­wym papie­rze, z czar­nym dru­kiem. Jesz­cze więk­szych pod­wy­żek może­my spo­dzie­wać się w przy­pad­ku publi­ka­cji kolo­ro­wych lub w twar­dych oprawach.

– Ostat­nio otrzy­ma­łam kal­ku­la­cję na druk książ­ki w więk­szym for­ma­cie, twar­dej opra­wie i peł­nym kolo­rze o obję­to­ści 400 stron. Kosz­ty dru­ku wyno­szą 27 zł za egzem­plarz, co sta­no­wi 65-pro­cen­to­wy wzrost w porów­na­niu z ubie­głym rokiem. W przy­pad­ku tej bar­dziej eks­klu­zyw­nej publi­ka­cji kon­su­men­ci będą musie­li się liczyć z wydat­kiem rzę­du mini­mum 130 zł. Ale są już na ryn­ku i droż­sze pozy­cje. Ostat­nio widzia­łam ency­klo­pe­dycz­ną książ­kę kuli­nar­ną, któ­ra kosz­tu­je aż 230 zł. To, co cze­ka rynek na jesie­ni, napa­wa mnie nie­po­ko­jem – wyli­cza pre­ze­ska Pol­skiej Izby Książki.

źró­dło press

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy