Sprawdzasz tag

papier

Aktualności

Kryzys na rynku wydawniczym? Wszystko przez brak papieru i inflację

Brak pew­no­ści co do dostaw papie­ru i wyso­ka infla­cja skła­da­ją się na rosną­ce pro­ble­my ryn­ku wydaw­ni­cze­go. Obec­nie mówi się nawet o naj­więk­szym kry­zy­sie od lat. Jego efek­ty odczu­ją tak­że czy­tel­ni­cy – ceny ksią­żek mogą wzro­snąć, a pre­mie­ry – ulec prze­su­nię­ciom. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

W Sri Lance papier produkują z odchodów słoni

Pro­duk­cja papie­ru to skom­pli­ko­wa­ny i kosz­tow­ny pro­ces. Naj­waż­niej­szym surow­cem są tu włók­na roślin­ne, któ­re pozy­sku­je się przede wszyst­kim z drzew w wyni­ku obrób­ki che­micz­nej i mecha­nicz­nej. Jed­no drze­wo star­cza na wypro­du­ko­wa­nie pra­wie 17 ryz papie­ru A4, czy­li nie­mal 8,5 tysią­ca arku­szy. Inny­mi sło­wy wytwo­rze­nie tony papie­ru wyma­ga ścię­cia dwu­na­stu drzew. A gdy­by moż­na było włók­na roślin­ne pozy­ski­wać w inny spo­sób? Otóż moż­na. Na pomoc przy­cho­dzą sło­nie i pro­dukt ubocz­ny ich die­ty. Czy­taj dalej

-->