Aktualności

Papier coraz droższy. Ceny książek i gazet w górę

Ceny papie­ru cią­gle rosną i z dużym praw­do­po­do­bień­stwem moż­na stwier­dzić, że to jesz­cze nie koniec pod­wy­żek. Sza­cu­je się, że w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych mie­się­cy kosz­ty zaku­pu mogą wzro­snąć o kolej­ne 30 proc.

Sytu­acja była trud­na już pod koniec stycz­nia, kie­dy to Busi­ness Insi­der Pol­ska infor­mo­wał o tym, że w Pol­sce zaczy­na bra­ko­wać papie­ru – zarów­no biu­ro­we­go, kolo­ro­we­go, tek­tu­ry, a nawet toa­le­to­we­go. Powo­dem pogar­sza­ją­cej się sytu­acji jest mniej­szy import tego surow­ca z Azji i coraz wyż­sze kosz­ty celu­lo­zy. Do innych czyn­ni­ków sprzy­ja­ją­cych kry­zy­so­wi nale­żą: rosną­ce ceny ener­gii, pro­ble­my trans­por­to­we oraz wyso­ki popyt mimo ogra­ni­czo­nej dostęp­no­ści. Kry­zys pogłę­bił się dodat­ko­wo przez atak Rosji na Ukra­inę na sku­tek cze­go pro­ble­mem sta­ła się nie tyl­ko ogra­ni­czo­na dostęp­ność, ale też koniecz­ność kolej­nych dopłat ener­ge­tycz­nych będą­cych efek­tem nało­żo­nych na agre­so­ra sank­cji. Pogar­sza­ją­ca się sytu­acja wpły­wa nega­tyw­nie na bran­żę wydaw­ni­czo-księ­gar­ską. Fir­my zaczy­na­ją bory­kać się z pro­ble­ma­mi finansowymi.

Już w mar­cu poja­wi­ły się infor­ma­cje o pod­wyż­ce cen pra­sy – obec­nie dro­żej zapła­ci­my za wyda­nia „Rzecz­po­spo­li­tej”, „Gaze­ty Wybor­czej”, dzien­ni­ków Pol­ska Press , „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”, „Poli­ty­ki”, „New­swe­ek Pol­ska” i tytu­łów pra­wi­co­wych. Pod koniec stycz­nia pod­ję­to tak­że decy­zję o likwi­da­cji maga­zy­nów „Focus”, „Focus Histo­ria”, Focus Coaching”, „Elle Man”, a tak­że dwu­mie­sięcz­ni­ka „Samo Zdro­wie”. Kry­zy­so­wa sytu­acja doty­ka rów­nież wydaw­ców ksią­żek – w stycz­niu w roz­mo­wie z wyborcza.biz spra­wę komen­to­wał m.in. Marek Kor­czak z wydaw­nic­twa Czar­na Owca mówiąc, że ceny ksią­żek w opra­wie mięk­kiej są pod­wyż­sza­ne o oko­ło 10–15%. Jak tłu­ma­czy wyborcza.biz, przy­kła­do­wo może to ozna­czać, że za książ­kę, któ­ra wcze­śniej kosz­to­wa­ła 40 zł, zapła­ci­my teraz 45 zł. Pod­wyż­ki doty­czą nie tyl­ko pozy­cji pre­mie­ro­wych, ale tak­że wzno­wień – te tytu­ły zdro­ża­ły o 5–10 zł.

Źró­dła: businessinsider.com.pl, wnp.pl, press.pl, wyborcza.biz

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy