Aktualności

Hiszpańska autorka bestsellerowych thrillerów Carmen Mola okazała się być trzema mężczyznami

Powie­ści pisa­ne pod pseu­do­ni­ma­mi nie są niczym nie­zwy­kłym. Nie każ­dy chce być utoż­sa­mia­ny z tym, co pisze, nie każ­de­mu na rękę jest poten­cjal­na sła­wa. Mimo to, nie­rzad­ko ujaw­nie­niu praw­dzi­wych per­so­na­liów oso­by ukry­wa­ją­cej się pod pseu­do­ni­mem towa­rzy­szą kon­tro­wer­sje. Tak wła­śnie było, kie­dy pre­sti­żo­wą hisz­pań­ską nagro­dę zamiast czter­dzie­sto­let­niej pro­fe­sor uni­wer­sy­tec­kiej ode­bra­li trzej mężczyźni.

Dotych­czas wie­rzo­no, że Car­men Mola to pseu­do­nim wykła­dow­czy­ni i mat­ki trój­ki dzie­ci. Powszech­nie uzna­wa­no, że kobie­ta w cią­gu dnia uczy alge­bry, a wie­czo­ra­mi two­rzy swo­je trzy­ma­ją­ce w napię­ciu dresz­czow­ce. Kie­dy jed­nak ostat­nia powieść Car­men Moli, histo­rycz­ny thril­ler z akcją osa­dzo­ną w opa­no­wa­nej przez epi­de­mię cho­le­ry Hisz­pa­nii roku 1834, otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą nagro­dę Pre­mio Pla­ne­ta, praw­da co do toż­sa­mo­ści autor­ki oka­za­ła się zgo­ła inna.

Wyszło na jaw, że powie­ści pod pseu­do­ni­mem Car­men Mola pisze tak napraw­dę trzech męż­czyzn. Agu­stín Mar­tínez, Jor­ge Díaz i Anto­nio Mer­ce­ro wcze­śniej już wyda­wa­li książ­ki pod wła­sny­mi nazwi­ska­mi, pra­cu­ją rów­nież jako sce­na­rzy­ści. Ich pierw­sza wspól­na powieść to wyda­na w 2018 La Novia Gita­na, thril­ler, w któ­rym wpro­wa­dzi­li postać detek­tyw Ele­ny Blan­co. To wła­śnie powie­ści z udzia­łem tej boha­ter­ki spra­wi­ły, że Car­men Mola okrzyk­nię­ta zosta­ła hisz­pań­ską Ele­ną Ferrante.

Ujaw­nie­nie praw­dzi­wej toż­sa­mo­ści Car­men Moli zszo­ko­wa­ło czy­tel­ni­ków, kry­ty­ków i media. Poja­wi­ły się gło­sy, że pisa­rze spe­cjal­nie uży­li kobie­ce­go pseu­do­ni­mu, żeby powie­ści lepiej się sprze­da­wa­ły. Auto­rzy zaprze­cza­ją tym oskarżeniom.

The Guar­dian” zauwa­żył, że w zeszłym roku hisz­pań­ski Insty­tut Kobiet włą­czył jed­ną z powie­ści Car­men Moli do zesta­wie­nia tytu­łów, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć kobie­cą rze­czy­wi­stość i kobie­ce doświad­cze­nia w róż­nych okre­sach historycznych.

Była pre­zes insty­tu­tu, Beatriz Gime­no, napi­sa­ła na Twitterze:
Poza uży­wa­niem kobie­ce­go pseu­do­ni­mu, ci face­ci przez lata udzie­la­li wywia­dów. To nie tyl­ko imię, uży­wa­li fał­szy­we­go pro­fi­lu, żeby podejść czy­tel­ni­ków i dzien­ni­ka­rzy. To oszuści.

Agu­stín Mar­tínez, Jor­ge Díaz i Anto­nio Mer­ce­ro ode­bra­li milion euro w ramach nagro­dy Pre­mio Pla­ne­ta. Powieść, za któ­rą wyróż­nie­nie zosta­ło przy­zna­ne Car­men Moli nosi tytuł La Tena.

źró­dło guardian


Wyjąt­ko­we skar­pet­ki z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy