Sprawdzasz tag

Antonio Mercero

Aktualności

Hiszpańska autorka bestsellerowych thrillerów Carmen Mola okazała się być trzema mężczyznami

Powie­ści pisa­ne pod pseu­do­ni­ma­mi nie są niczym nie­zwy­kłym. Nie każ­dy chce być utoż­sa­mia­ny z tym, co pisze, nie każ­de­mu na rękę jest poten­cjal­na sła­wa. Mimo to, nie­rzad­ko ujaw­nie­niu praw­dzi­wych per­so­na­liów oso­by ukry­wa­ją­cej się pod pseu­do­ni­mem towa­rzy­szą kon­tro­wer­sje. Tak wła­śnie było, kie­dy pre­sti­żo­wą hisz­pań­ską nagro­dę zamiast czter­dzie­sto­let­niej pro­fe­sor uni­wer­sy­tec­kiej ode­bra­li trzej męż­czyź­ni. Czy­taj dalej

-->