Aktualności

Wirtualna biblioteka Wolne Lektury inauguruje nową kolekcję fascynujących książek

Wol­ne Lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go każ­de­mu gwa­ran­to­wa­ny jest dar­mo­wy dostęp do ponad 5,5 tysią­ca dzieł lite­rac­kich w for­ma­tach do czy­ta­nia i do słu­cha­nia. Wir­tu­al­na biblio­te­ka gro­ma­dzi w swo­ich zbio­rach utwo­ry, któ­re w więk­szo­ści zna­la­zły się już w dome­nie publicz­nej, co jest rów­no­znacz­ne z tym, że moż­na je swo­bod­nie publi­ko­wać i roz­po­wszech­niać. Książ­ką Hali­ny Kra­hel­skiej Pol­ski strajk twór­cy Wol­nych Lek­tur zain­au­gu­ro­wa­li nową kolek­cję. W ramach Podró­ży do rze­czy­wi­sto­ści udo­stęp­nia­ne będą dzie­ła z sze­ro­ko rozu­mia­nej lite­ra­tu­ry faktu.

Kolek­cja Podróż do rze­czy­wi­sto­ści ma na celu poka­zać rów­nież mniej zna­ne obli­cze lite­ra­tu­ry fak­tu, stąd w kolej­nych mie­sią­cach będzie­my publi­ko­wać utwo­ry podróż­ni­ków, publi­cy­stów, przy­rod­ni­ków, dzia­ła­czy spo­łecz­nych i pisa­rzy, dzię­ki któ­rym czy­tel­ni­cy zwie­dzą pra­wie cały świat, powie­dzia­ła Pau­li­na Cho­ro­mań­ska, wice­pre­zes fun­da­cji, odpo­wie­dzial­na za pro­jekt Wol­ne Lektury.

Pierw­szą książ­ką w kolek­cji jest Pol­ski strajk Hali­ny Kra­hel­skiej. Wyda­na na krót­ko przed dru­gą woj­ną świa­to­wą pod przy­kry­ciem fik­cji ujaw­nia szo­ku­ją­cą praw­dę na temat sytu­acji kobiet pra­cu­ją­cych wów­czas w prze­my­śle, o pro­te­stach prze­ciw­ko niskim pła­com i okrut­nym warun­kom oraz ich bru­tal­nym tłu­mie­niu przez służ­by porządkowe.

Mimo że jej tekst nie wska­zy­wał jed­no­znacz­nie na kon­kret­ne miej­sce pra­cy i pozo­sta­wał fik­cją lite­rac­ką, autor­ce wyto­czo­no pro­ces za obra­zę służb pań­stwo­wych, a cały nakład książ­ki skon­fi­sko­wa­no. Po woj­nie tyl­ko raz wzno­wio­no tę powieść, a dziś jest ona nie­mal nie do zdo­by­cia. We współ­cze­snej Pol­sce dzia­łal­ność i twór­czość Hali­ny Kra­hel­skiej zosta­ły zapo­mnia­ne, choć nie­wąt­pli­wie zasłu­gu­ją, by przy­wró­cić je naszej pamię­ci, czy­ta­my w komen­ta­rzu „Ryn­ku książki”.

Biblio­te­ka Wol­ne Lek­tu­ry posta­wi­ła sobie za cel udo­stęp­nie­nie 60 ksią­żek w ramach kolek­cji do 2023 roku. W naj­bliż­szych mie­sią­cach uka­żą się mię­dzy inny­mi tek­sty Kazi­mie­rza Nowa­ka z lat 30-tych, Listy z Bra­zy­lii Adol­fa Dyga­siń­skie­go, W czer­wo­nej Hisz­pa­nii Ksa­we­re­go Pru­szyń­skie­go czy rela­cje z podró­ży po Per­sji autor­stwa Pau­li­ny Ratuld-Rakowskiej.

Pol­ski strajk Hali­ny Kra­he­le­skiej jest dostęp­ny pod tym linkiem:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krahelska-h-polski-strajk/

źró­dło: wolnelektury/rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy