Sprawdzasz tag

podróż do rzeczywistości

Aktualności

Wirtualna biblioteka Wolne Lektury inauguruje nową kolekcję fascynujących książek

Wol­ne Lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go każ­de­mu gwa­ran­to­wa­ny jest dar­mo­wy dostęp do ponad 5,5 tysią­ca dzieł lite­rac­kich w for­ma­tach do czy­ta­nia i do słu­cha­nia. Wir­tu­al­na biblio­te­ka gro­ma­dzi w swo­ich zbio­rach utwo­ry, któ­re w więk­szo­ści zna­la­zły się już w dome­nie publicz­nej, co jest rów­no­znacz­ne z tym, że moż­na je swo­bod­nie publi­ko­wać i roz­po­wszech­niać. Książ­ką Hali­ny Kra­hel­skiej Pol­ski strajk twór­cy Wol­nych Lek­tur zain­au­gu­ro­wa­li nową kolek­cję. W ramach Podró­ży do rze­czy­wi­sto­ści udo­stęp­nia­ne będą dzie­ła z sze­ro­ko rozu­mia­nej lite­ra­tu­ry fak­tu. Czy­taj dalej

-->