Sprawdzasz tag

wolnelektury

Aktualności

Wirtualna biblioteka Wolne Lektury inauguruje nową kolekcję fascynujących książek

Wol­ne Lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go każ­de­mu gwa­ran­to­wa­ny jest dar­mo­wy dostęp do ponad 5,5 tysią­ca dzieł lite­rac­kich w for­ma­tach do czy­ta­nia i do słu­cha­nia. Wir­tu­al­na biblio­te­ka gro­ma­dzi w swo­ich zbio­rach utwo­ry, któ­re w więk­szo­ści zna­la­zły się już w dome­nie publicz­nej, co jest rów­no­znacz­ne z tym, że moż­na je swo­bod­nie publi­ko­wać i roz­po­wszech­niać. Książ­ką Hali­ny Kra­hel­skiej Pol­ski strajk twór­cy Wol­nych Lek­tur zain­au­gu­ro­wa­li nową kolek­cję. W ramach Podró­ży do rze­czy­wi­sto­ści udo­stęp­nia­ne będą dzie­ła z sze­ro­ko rozu­mia­nej lite­ra­tu­ry fak­tu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Z naszej bajki – projekt promujący polskie bajki ludowe

Przy­wró­ce­nie pol­skiej kul­tu­rze tra­dy­cji baj­ki ludo­wej i upo­wszech­nie­nie mało dotąd pozna­nej pol­skiej twór­czo­ści ludo­wej to cele pro­jek­tu „Z naszej baj­ki”, któ­re­go reali­za­cję roz­po­czę­ła fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska w maju 2017 roku. Pro­jekt ten reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu „Kul­tu­ra ludo­wa i tra­dy­cyj­na” Czy­taj dalej

-->