Aktualności

Z naszej bajki – projekt promujący polskie bajki ludowe

Przy­wró­ce­nie pol­skiej kul­tu­rze tra­dy­cji baj­ki ludo­wej i upo­wszech­nie­nie mało dotąd pozna­nej pol­skiej twór­czo­ści ludo­wej to cele pro­jek­tu „Z naszej baj­ki”, któ­re­go reali­za­cję roz­po­czę­ła fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska w maju 2017 roku. Pro­jekt ten reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu „Kul­tu­ra ludo­wa i tradycyjna”

Współ­cze­śnie za baj­kę tra­dy­cyj­ną uwa­ża się opra­co­wa­nia lite­rac­kie, w szcze­gól­no­ści XVIII­- i XIX­-wiecz­ne wyda­nia baśni bra­ci Grimm i Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na, naj­czę­ściej w posta­ci nie­do­sko­na­łych, wiel­ko­na­kła­do­wych adap­ta­cji. Spu­ści­zna boga­tej pol­skiej kul­tu­ry tra­dy­cyj­nej zosta­ła w dużym stop­niu zapo­mnia­na, co uwa­ża­my za ogrom­ną stra­tę dla kul­tu­ry naro­do­wej. Dzia­ła­nia entu­zja­stów i aka­de­mi­ków sta­ra­ją­cych się doku­men­to­wać skar­by folk­lo­ru, nie­ste­ty, rzad­ko kie­dy prze­bi­ja­ją się do spo­łecz­nej świadomości.

Dzię­ki reali­za­cji pro­jek­tu fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska chce przy­czy­nić się do przy­wró­ce­nia pol­skiej baj­ce należ­ne­go jej miej­sca w domu i szko­le, umoż­li­wić kon­takt publicz­no­ści z depo­zy­ta­riu­sza­mi kul­tu­ry tra­dy­cyj­nej oraz wzmoc­nić toż­sa­mość – dumę z uczest­nic­twa w kul­tu­rze lokalnej.

W ramach dzia­łań w pro­jek­cie pro­wa­dzą szcze­gó­ło­wą kwe­ren­dę źró­deł i archi­wów, na pod­sta­wie któ­rej wybio­rą naj­cie­kaw­sze pol­skie baj­ki ludo­we. Przy­go­tu­ją rów­nież stan­dar­dy opra­co­wa­nia etno­gra­ficz­ne­go bajek źró­dło­wych oraz stan­dar­dy sty­li­stycz­ne i mery­to­rycz­ne uwspół­cze­śnie­nia bajek – oba doku­men­ty zosta­ną udo­stęp­nio­ne na stro­nie biblio­te­ki Wol­ne Lek­tu­ry i będą z nich mogli sko­rzy­stać wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni tą tema­ty­ką. Reali­za­cja pro­jek­tu „Z naszej baj­ki” obej­mie tak­że pozy­ska­nie praw do nagrań bajek w ory­gi­nal­nej posta­ci gwa­ro­wej doko­na­nej przez przed­sta­wi­cie­la kul­tu­ry tra­dy­cyj­nej lub współ­cze­sne­go twór­cę ludo­we­go. Nagra­nia te rów­nież zosta­ną udo­stęp­nio­ne czy­tel­ni­kom biblio­te­ki na wol­nej licen­cji – dzię­ki temu zgod­nie z pra­wem każ­da zain­te­re­so­wa­na oso­ba będzie mogła je bez­płat­nie prze­glą­dać, pobie­rać na swój kom­pu­ter, a tak­że udo­stęp­niać innym i cytować.

Nad mery­to­rycz­ną stro­ną pro­jek­tu czu­wa zespół redak­cyj­ny, w skład któ­re­go weszli prof. Joan­na Papu­ziń­ska – pro­za­ik, poet­ka, autor­ka bajek i wier­szy dla dzie­ci, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych; dr hab. Kata­rzy­na Smyk – prof. nadzw. w Insty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UMCS w Lubli­nie, języ­ko­znaw­ca, kul­tu­ro­znaw­ca, folk­lo­ry­sta; Anto­ni Bek­siak – ani­ma­tor kul­tu­ry, kura­tor i kry­tyk muzycz­ny, edu­ka­tor, doku­men­ta­li­sta i twór­ca, kon­ty­nu­ator tra­dy­cji muzycz­nych oraz Jaro­sław Lip­szyc – poeta i muzyk, wie­lo­let­ni dzien­ni­karz, aktu­al­nie aktyw­ny pro­pa­ga­tor nowo­cze­snej edu­ka­cji oraz wol­nej kultury.

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy