Sprawdzasz tag

bajki

Ciekawostki

Hans Christian Andersen – historia smutnego Duńczyka

Uro­dził się 2 kwiet­nia 1805 roku w naj­bied­niej­szej dziel­ni­cy Oden­se, mia­sta, któ­re znaj­du­je się na wyspie Fio­nii, w samym ser­cu Danii. Był synem 27-let­nie­go szew­ca Han­sa Ander­se­na i 31-let­niej, nie­pi­śmien­nej pracz­ki Anne Marie z domu Anders­dat­ter (1774–1833). W dniu uro­dze­nia został ochrzczo­ny w domu, ze wzglę­du na to, że w tam­tych cza­sach wie­le nowo­rod­ków umie­ra­ło zaraz po uro­dze­niu. 17 kwiet­nia został ochrzczo­ny w koście­le św. Jana w Oden­se. Rodzi­na była ubo­ga, jed­nak ojciec sam robił dla chłop­ca zabaw­ki, umoż­li­wił mu tak­że oglą­da­nie przed­sta­wień lokal­nej tru­py teatral­nej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Z naszej bajki – projekt promujący polskie bajki ludowe

Przy­wró­ce­nie pol­skiej kul­tu­rze tra­dy­cji baj­ki ludo­wej i upo­wszech­nie­nie mało dotąd pozna­nej pol­skiej twór­czo­ści ludo­wej to cele pro­jek­tu „Z naszej baj­ki”, któ­re­go reali­za­cję roz­po­czę­ła fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska w maju 2017 roku. Pro­jekt ten reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu „Kul­tu­ra ludo­wa i tra­dy­cyj­na” Czy­taj dalej

-->