Aktualności

W Nowym Jorku otworzony został sklep dla fanów Harry’ego Pottera

W cią­gu nie­speł­na ćwierć wie­ku od wyda­nia pierw­sze­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja z cha­rak­te­ry­stycz­ną bli­zną na czo­le biz­nes zwią­za­ny z Har­rym Pot­te­rem roz­rósł się na nie­wy­obra­żal­ną ska­lę. Fani wykre­owa­ne­go przez J.K. Row­ling uni­wer­sum mogą eks­plo­ro­wać świat magii dzię­ki książ­kom, fil­mom, sztu­kom teatral­nym, grom kom­pu­te­ro­wym i mobil­nym, par­kom roz­ryw­ki, festi­wa­lom i skle­pom peł­nych róż­ne­go rodza­ju gadże­tów i atrakcji.

Przed kil­ko­ma mie­sią­ca­mi poja­wi­ło się nowe miej­sce na mapie pot­te­ro­ma­nia­ków. Otwar­ty został bowiem pierw­szy na świe­cie sklep poświę­co­ny w cało­ści uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Ten zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w Nowym Jor­ku, przy uli­cy Broad­way 935, naprze­ciw­ko jed­ne­go z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych sym­bo­li mia­sta, zbu­do­wa­ne­go na pla­nie trój­ką­ta wie­żow­ca Fla­ti­ron Building.

Sklep ofe­ru­je naj­więk­szą kolek­cję pro­duk­tów zwią­za­nych z Har­rym Pot­te­rem i serią Nie­bez­piecz­ne zwie­rzę­ta. Zna­leźć tam moż­na nie­zli­czo­ne zabaw­ki, dedy­ko­wa­ną odzież, sło­dy­cze oraz mnó­stwo gadże­tów i dro­bia­zgów dla kolek­cjo­ne­rów. Fani Har­ry­’e­go Pot­te­ra mogą zamó­wić różdż­ki ze spe­cjal­ny­mi inskryp­cja­mi czy sza­tę ze sper­so­na­li­zo­wa­nym wyszyciem.

Wła­ści­cie­le skle­pu zadba­li oczy­wi­ście rów­nież o odpo­wied­nią opra­wę wizu­al­ną. Nad gło­wa­mi klien­tów zawie­szo­na jest przy­kła­do­wo zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach rzeź­ba fenik­sa Faw­ke­sa. Odwie­dza­ją­cy zachę­ca­ni są rów­nież do robie­nia sobie zdjęć przy rzeź­bie bro­nią­cej wstę­pu do gabi­ne­tu Albu­sa Dum­ble­do­re­’a, w gigan­tycz­nych butach Hagri­da czy bud­ce tele­fo­nicz­nej pro­wa­dzą­cej do Mini­ster­stwa Magii.

Poza tym wszyst­kim cie­ka­wą atrak­cją cze­ka­ją­cą na klien­tów skle­pu są dwie gry w tech­no­lo­gii rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej. Roz­gry­wa w Cha­os at Hogwarts pole­ga na uniesz­ko­dli­wia­niu zaklę­cia­mi cho­chli­ków wypusz­czo­nych przy­pad­ko­wo przez Zgred­ka, a przy oka­zji odkry­wa­niu sekre­tów słyn­nej szko­ły magii i cza­ro­dziej­stwa. W Wizards Take Fli­ght gracz ma moż­li­wość wle­cieć na mio­tle pro­sto w świat Har­ry­’e­go Pot­te­ra, wal­cząć przy oka­zji ze śmierciożercami.

Sklep Har­ry Pot­ter New York zaj­mu­je powierzch­nie oko­ło 2 tysię­cy metrów kwa­dra­to­wych, asor­ty­ment roz­ło­żo­ny jest na trzech pię­trach w pięt­na­stu tema­tycz­nych sekcjach.

źró­dło harrypotterstore.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy