Aktualności Zapowiedzi

Stephen King redaguje antologię tekstów o lataniu. Jest się czego bać!

Jest powszech­nie wia­do­me, że król hor­ro­ru, deli­kat­nie mówiąc, za lata­niem nie prze­pa­da. Otwar­cie przy­zna­je, że go to po pro­stu prze­ra­ża. Dla­te­go też nie powin­no dzi­wić, że jeśli już mia­ła powstać książ­ka o stra­chu przed lata­niem, to musiał w nią być zaan­ga­żo­wa­ny Ste­phen King. Jesz­cze w tym roku na ame­ry­kań­skim ryn­ku (a póź­niej miej­my nadzie­ję rów­nież w Pol­sce) uka­że się zbiór osiem­na­stu opo­wia­dań mie­rzą­cych się z tema­tem wszyst­kie­go tego, co mogło­by pójść nie tak hen wyso­ko w przestworzach.

Pie­czę nad anto­lo­gią spra­wu­ją Ste­phen King (tego pana niko­mu już przed­sta­wiać nie trze­ba) oraz Bev Vin­cent – pisarz i redak­tor, któ­ry naj­bar­dziej zna­ny jest z two­rze­nia ksią­żek towa­rzy­szą­cych kin­gow­skiej serii Mrocz­na wie­ża. Pomysł na zbiór, jak to zwy­kle bywa z pomy­sła­mi, poja­wił się nagle w zgo­ła nie­spe­cjal­nych okolicznościach.

Cóż, sie­dzie­li­śmy przy kola­cji przed sean­sem Mrocz­nej wie­ży w Ban­gor i było tam wie­lu ludzi, któ­rzy na tę wiel­ką noc przy­le­cie­li samo­lo­ta­mi. Wspo­mnia­łem, że nie­na­wi­dzę latać i roz­mo­wa prze­ro­dzi­ła się w serię róż­nych samo­lo­to­wych opo­wie­ści, z któ­rych część była strasz­na, część śmiesz­na. Zauwa­ży­łem, że nigdy nie powsta­ła kolek­cja hor­ro­rów doty­czą­cych lata­nia, mimo że mogłem przy­wo­łać kil­ka tek­stów (włą­cza­jąc w to Mathe­so­na i Cona­na Doyle’a, któ­re zna­la­zły się w zbio­rze) o stra­chu zwią­za­nym wła­śnie z lata­niem. Powie­dzia­łem, że ktoś powi­nien zro­bić taką książ­kę. (Wła­ści­ciel wydaw­nic­twa Ceme­te­ry Dan­ce) Rich Chi­zmar zapew­nił: „ja bym zro­bił, w mgnie­niu oka”. Zaję­ło to tro­chę dłu­żej niż mru­gnie­cie oka, ale Fli­ght or Fri­ght jest teraz książ­ką. Bev i ja uwa­ża­my, że to będzie ide­al­na lek­tu­ra do samo­lo­tu, zwłasz­cza pod­czas sztor­mo­wych tur­bu­len­cji, napi­sał w oświad­cze­niu pra­so­wym Ste­phen King.

King poza dobo­rem tek­stów i opa­trze­niem każ­de­go z nich autor­skim komen­ta­rzem popeł­nił wstęp do anto­lo­gii. Bar­dziej jed­nak fanów jego twór­czo­ści ucie­szy to, że mię­dzy okład­ka­mi Fli­ght or Fri­ght znaj­dą spe­cjal­nie na tę oka­zję napi­sa­ne przez nie­go opo­wia­da­nie The Tur­bu­len­ce Expert. Uda­ło mu się rów­nież nakło­nić swo­je­go syna – Joe Hil­la – do stwo­rze­nia świe­żej histo­rii zaty­tu­ło­wa­nej You Are Rele­ased. Poza tym czy­tel­ni­cy w anto­lo­gii zetkną się z tek­sta­mi, zarów­no nowy­mi, jak i dotąd nie­pu­bli­ko­wa­ny­mi, prze­róż­nych auto­rów, wśród któ­rych na pew­no war­to wymie­nić takie oso­bi­sto­ści jak: Sir Arthur Conan Doy­le, Richard Mathe­son, Ambro­se Bier­ce, Dan Sim­mons, Cody Good­fel­low, David J. Schow czy Ray Bradbury.

Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra Fli­ght or Fri­ght odbę­dzie się 4 września.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy