Aktualności

W Kostrzynie funkcjonuje Stacja Książki – nowe miejsce służące amatorom czytania

Idea book­cros­sin­gu, czy­li wol­nej wymia­ny ksią­żek mię­dzy czy­tel­ni­ka­mi ma się w Pol­sce bar­dzo dobrze. Powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w nową lek­tu­rę, a w zamian zosta­wić coś, co już się prze­czy­ta­ło, żeby ktoś inny mógł się tym nacie­szyć. Przed kil­ko­ma dnia­mi w Kostrzy­nie otwar­ta zosta­ła Sta­cja Książ­ki. Prze­zna­cze­niem punk­tu jest uła­twie­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści pro­ce­su dzie­le­nia się czy­ta­ny­mi publikacjami.

W Par­ku Miej­skim w Kostrzy­nie posta­wio­na zosta­ła nowo­cze­śnie się pre­zen­tu­ją­ca kon­struk­cja, któ­rej wnę­trze wypeł­nio­ne jest ugi­na­ją­cy­mi się od ksią­żek rega­ła­mi. To wła­śnie tam spra­gnie­ni nowych czy­tel­ni­czych wra­żeń mogą szu­kać kolej­nych książ­ko­wych pozy­cji do pochło­nię­cia. Oczy­wi­ście książ­ki moż­na zabie­rać do domu, ale w dobrym tonie jest je póź­niej zwró­cić do punk­tu. Chęt­ni mogą tak­że do Sta­cji Książ­ki przy­no­sić dzie­ła z pry­wat­nych księ­go­zbio­rów, któ­ry­mi chcie­li­by się podzie­lić z inny­mi miesz­kań­ca­mi gminy.

Sta­cja Książ­ki powsta­ła z myślą o miesz­kań­cach, któ­rzy odwie­dza­ją Park Miej­ski i tam odpo­czy­wa­ją. W cza­sie kie­dy na przy­kład dzie­ci bawią się na pobli­skim pla­cu zabaw, rodzi­ce mogą chwi­lę odsap­nąć na wysta­wio­nych leża­kach lub par­ko­wych ławecz­kach z lek­tu­rą w ręce. Nie zna­czy to wca­le, że w Sta­cji Książ­ki znaj­du­ją się tyl­ko pozy­cje dla doro­słych. Każ­dy znaj­dzie tam coś dla sie­bie. Na pół­kach znaj­du­ją się publi­ka­cje o róż­nej tema­ty­ce: są tam książ­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży, lite­ra­tu­ra kobie­ca, lite­ra­tu­ra fak­tu, albu­my, słow­ni­ki, a tak­że gaze­ty i magazyny.

Sta­cja Książ­ki to wspól­na ini­cja­ty­wa Urzę­du Miej­skie­go, Biblio­te­ki Publicz­nej i Miej­sko-Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kostrzy­nie. Inwe­sty­cja kosz­to­wa­ła oko­ło 70 tysię­cy zło­tych. Czy­tel­ni­cy mogą korzy­stać ze zgro­ma­dzo­ne­go w niej księ­go­zbio­ru za dar­mo codzien­nie do godzi­ny 21.

Ofi­cjal­ne otwar­cie Sta­cji Książ­ki odby­ło się 8 czerw­ca. Wyda­rze­nie uświet­nił udział auto­ra ksią­żek dla dzie­ci Grze­go­rza Kasdepke.

źró­dło infokostrzyn

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy