Sprawdzasz tag

stacja książki

Aktualności

W Kostrzynie funkcjonuje Stacja Książki – nowe miejsce służące amatorom czytania

Idea book­cros­sin­gu, czy­li wol­nej wymia­ny ksią­żek mię­dzy czy­tel­ni­ka­mi ma się w Pol­sce bar­dzo dobrze. Powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w nową lek­tu­rę, a w zamian zosta­wić coś, co już się prze­czy­ta­ło, żeby ktoś inny mógł się tym nacie­szyć. Przed kil­ko­ma dnia­mi w Kostrzy­nie otwar­ta zosta­ła Sta­cja Książ­ki. Prze­zna­cze­niem punk­tu jest uła­twie­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści pro­ce­su dzie­le­nia się czy­ta­ny­mi publi­ka­cja­mi. Czy­taj dalej

-->