Aktualności

Rękopis Balladyny na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

W 1992 z ini­cja­ty­wy UNESCO wystar­to­wał pro­gram „Pamięć Świa­ta”, któ­re­go celem jest utrwa­la­nie zna­cze­nia wie­lo­wie­ko­we­go dzie­dzic­twa doku­men­ta­cyj­ne­go ludz­ko­ści. Od 2014 funk­cjo­nu­je pol­ska lista, na któ­rą zło­żo­ny ze spe­cja­li­stów komi­tet cyklicz­nie włą­cza rodzi­me dzie­ła o naj­więk­szym dla nas zna­cze­niu kul­tu­ro­wym. W bie­żą­cej edy­cji pro­gra­mu uho­no­ro­wa­ny został mię­dzy inny­mi ręko­pis Bal­la­dy­ny Juliu­sza Słowackiego.

Dokład­na data spi­sa­nia ręko­pi­su nie jest zna­na. Wia­do­mo na pew­no, że Juliusz Sło­wac­ki spe­cjal­nie prze­pi­sał kopię Bal­la­dy­ny dla swo­je­go przy­ja­cie­la Józe­fa Aloj­ze­go Reit­zen­he­ima. Ten nato­miast prze­ka­zał czy­sto­pis dalej Sta­ni­sła­wo­wi Tar­now­skie­mu w kwiet­niu 1874 w Pary­żu, o czym świad­czy notat­ka wła­ści­cie­la spo­rzą­dzo­na na stro­nie tytu­ło­wej dzieła.

Od 1937 zabyt­ko­wy ręko­pis Bal­la­dy­ny nale­ży do zbio­rów Biblio­te­ki Naro­do­wej, któ­ra odku­pi­ła go od Zdzi­sła­wa Tar­now­skie­go, bra­tan­ka Sta­ni­sła­wa. W biblio­te­ce dzie­ło prze­cho­wy­wa­ne jest z zacho­wa­niem szcze­gól­nych środ­ków ostroż­no­ści. Nie­wie­lu ma dostęp do ory­gi­na­łu; każ­dy jed­nak może przej­rzeć wer­sję cyfro­wą ręko­pi­su w ser­wi­sie polona.pl.

1 czerw­ca Biblio­te­ka Naro­do­wa poin­for­mo­wa­ła, że ten kon­kret­ny ręko­pis Bal­la­dy­ny zna­lazł się na liście Pro­gra­mu „Pamięć Świa­ta”, obej­mu­ją­cej naj­cen­niej­sze zabyt­ki piśmien­nic­twa zwią­za­ne z waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi z histo­rii Polski.

W tym roku na Pol­ską Listę Kra­jo­wą Pro­gra­mu UNESCO „Pamięć Świa­ta” tra­fi­ły jesz­cze Teki Gór­skie­go, czy­li uni­kal­ny zbiór mate­ria­łów doty­czą­cych pano­wa­nia Zyg­mun­ta I, któ­ry pozwa­la uzy­skać wgląd w kuli­sy poli­ty­ki zagra­nicz­nej i kra­jo­wej w pierw­szej poło­wie XVI wieku.

W cią­gu naj­bliż­szych dni ogło­szo­ne zosta­ną rów­nież kolej­ne dzie­ła zaszczy­co­ne wpi­sem do tego pre­sti­żo­we­go pro­gra­mu. Peł­na lista uho­no­ro­wa­nych skar­bów dzie­dzic­twa zosta­nie ujaw­nio­na 9 czerwca.

źró­dło bibliotekanarodowa
pamięćpolski

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy