Sprawdzasz tag

Słowacki

Aktualności

Rękopis Balladyny na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

W 1992 z ini­cja­ty­wy UNESCO wystar­to­wał pro­gram „Pamięć Świa­ta”, któ­re­go celem jest utrwa­la­nie zna­cze­nia wie­lo­wie­ko­we­go dzie­dzic­twa doku­men­ta­cyj­ne­go ludz­ko­ści. Od 2014 funk­cjo­nu­je pol­ska lista, na któ­rą zło­żo­ny ze spe­cja­li­stów komi­tet cyklicz­nie włą­cza rodzi­me dzie­ła o naj­więk­szym dla nas zna­cze­niu kul­tu­ro­wym. W bie­żą­cej edy­cji pro­gra­mu uho­no­ro­wa­ny został mię­dzy inny­mi ręko­pis Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Odnaleziony został znany wcześniej tylko w fragmencie wiersz Juliusza Słowackiego

Biblio­te­ka Naro­do­wa poin­for­mo­wa­ła, że weszła w posia­da­nie wier­sza Juliu­sza Sło­wac­kie­go zaty­tu­ło­wa­ne­go Le Cime­ti­ère du Père la Cha­ise. Wcze­śniej zna­ny był tyl­ko pozba­wio­ny tytu­łu frag­ment tego utwo­ru – dwa­dzie­ścia sie­dem wer­sów zna­le­zio­nych w pamięt­ni­ku nale­żą­cym do mat­ki poety. Bio­rąc pod uwa­gę to, jak mało ze spu­ści­zny Sło­wac­kie­go zacho­wa­ło się do dzi­siej­szych cza­sów, nowy przed­miot w kolek­cji Biblio­te­ki Naro­do­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie. Czy­taj dalej

-->