Aktualności

Kiermasz książek w Biedronce

Od ponie­dział­ku 12 lute­go może­cie zaku­pić w jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych dys­kon­tów książ­ki za 9,90 zł. W ofer­cie m.in. Nico­las Sparks, Robert Ludlum, John Gri­sham, Lee Child, Pau­la Haw­kins, Jojo Moy­es, pozy­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Lista jest  dłu­ga, poni­żej całość:Nowa książ­ka Remi­giu­sza Mro­za zapo­wie­dzia­na! Wię­cej szcze­gó­łów tutaj.

Czy wie­cie, że już 500 milio­nów kopii ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze zosta­ło sprze­da­nych na całym świecie?

10 rze­czy, któ­rych nie wiesz o Juliu­szu Ver­nie (a powi­nie­neś!) – zapra­sza­my do lektury!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy