Sprawdzasz tag

balladyna

Aktualności

Rękopis Balladyny na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

W 1992 z ini­cja­ty­wy UNESCO wystar­to­wał pro­gram „Pamięć Świa­ta”, któ­re­go celem jest utrwa­la­nie zna­cze­nia wie­lo­wie­ko­we­go dzie­dzic­twa doku­men­ta­cyj­ne­go ludz­ko­ści. Od 2014 funk­cjo­nu­je pol­ska lista, na któ­rą zło­żo­ny ze spe­cja­li­stów komi­tet cyklicz­nie włą­cza rodzi­me dzie­ła o naj­więk­szym dla nas zna­cze­niu kul­tu­ro­wym. W bie­żą­cej edy­cji pro­gra­mu uho­no­ro­wa­ny został mię­dzy inny­mi ręko­pis Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Czy­taj dalej

-->