Ekranizacje Zapowiedzi

Wytwórnia Paramount pochwaliła się zwiastunem filmu opartego na powieści D. Erica Maikranza

D. Eric Maikranz w 2009 wydał wła­snym sump­tem swo­ją debiu­tanc­ką powieść, zaty­tu­ło­wa­ną The Rein­car­na­tio­nist Papers. Zwró­cił się wte­dy do czy­tel­ni­ków o pomoc z dotar­ciem z książ­ką do poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych wypro­du­ko­wa­niem jej adap­ta­cji fil­mow­ców. Zabieg przy­niósł w koń­cu sku­tek. Już w czerw­cu ame­ry­kań­scy widzo­wie będą mogli obej­rzeć film opar­ty na powie­ści The Rein­car­na­tio­nist Papers.

Nową pro­duk­cję wytwór­ni Para­mo­unt wyre­ży­se­ro­wał Anto­ine Fuqua. W roli głów­nej zoba­czy­my Mar­ka Wahl­ber­ga. Poza nim w fil­mie, zaty­tu­ło­wa­nym Infi­ni­te wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Chi­we­tel Ejio­for, Sophie Cook­son, Jason Mant­zo­ukas, Rupert Friend, Liz Carr, Toby Jones i Dylan O’Brien.

Infi­ni­te to opo­wieść o czło­wie­ku, u któ­re­go w wie­ku 14 lat zdia­gno­zo­wa­no schi­zo­fre­nię. Oka­zu­je się jed­nak, że wizje pod­su­wa­ne mu przez cho­ro­bę w rze­czy­wi­sto­ści są wspo­mnie­nia­mi z jego poprzed­nich wcie­leń. Evan McCau­ley jest jed­nym z nie­licz­nych ludzi, któ­rzy pamię­ta­ją swo­je rein­kar­na­cje, a tym samym posia­da­ją ich wie­dzę i umie­jęt­no­ści. Kie­dy już uda mu się wydo­być na wierzch wszyst­kie instynk­ty, będzie goto­wy na wal­kę, od któ­rej wie­le zależy.

Ofi­cjal­ny zwia­stun fil­mu Infi­ni­te jest już dostęp­ny w sieci:

Pre­mie­ra obra­zu zapla­no­wa­na zosta­ła na 10 czerw­ca. Tego dnia film będą mogli obej­rzeć abo­nen­ci plat­for­my Para­mo­unt+. Co to ozna­cza dla widzów w Pol­sce? Tego póki co nie wiadomo.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy