Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy zwiastun serialu Cień i kość na motywach powieści Leigh Bardugo

Pre­mie­ra seria­lo­wej adap­ta­cji powie­ści Leigh Bar­du­go zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Już za nie­ca­łe dwa mie­sią­ce obej­rzeć będzie­my mogli na plat­for­mie Net­flix pery­pe­tie Ali­ny Star­kov, pobliź­nio­nej dra­ma­tycz­nym dzie­ciń­stwem mło­dej żoł­nier­ki, któ­rej nie­spo­dzie­wa­nie odkry­te moce mogą pomóc w wal­ce z zagra­ża­ją­cym świa­tu niebezpieczeństwem.

Serial Cień i kość to adap­ta­cja try­lo­gii Gri­sza, sta­no­wią­cej część roz­le­głe­go powie­ścio­we­go uni­wer­sum, budo­wa­ne­go przez Leigh Bar­du­go już od nie­mal dzie­się­ciu lat. Cykl wyróż­nia się ory­gi­nal­ną sce­ne­rią impe­rial­nej Rosji, gdzie pęd kara­bi­no­wych poci­sków sty­ka się z potę­gą magii.

Cień i kość jest osa­dzo­ny w roz­dar­tym woj­ną świe­cie, a jego głów­ną boha­ter­ką jest osie­ro­co­na w dzie­ciń­stwie Ali­na Star­kov, sze­re­go­wa żoł­nier­ka, któ­ra odkry­wa w sobie nad­zwy­czaj­ną moc mogą­cą być klu­czem do wyzwo­le­nia jej kra­ju. Ogrom­ne zagro­że­nie ze stro­ny Fał­dy Cie­nia wisi nad kra­jem, a Ali­na zosta­je odcię­ta od wszyst­kie­go, co zna­ła do tej pory, aby odbyć szko­le­nie woj­sko­we jako żoł­nier­ka eli­tar­nej armii wła­da­ją­cych magią gri­szów. Opa­no­wa­nie nowych zdol­no­ści przy­cho­dzi jej z tru­dem i stop­nio­wo zda­je sobie spra­wę, że sojusz­ni­cy i wro­go­wie są dwie­ma stro­na­mi tej samej mone­ty i nic nie jest tym, na co wyglą­da w tym nie­zwy­kłym świe­cie. Toczy się kon­flikt mię­dzy nie­bez­piecz­ny­mi prze­ciw­ni­ka­mi, wśród któ­rych znaj­du­je się tak­że szaj­ka cha­ry­zma­tycz­nych prze­stęp­ców. Prze­trwa­nie będzie wyma­ga­ło cze­goś wię­cej niż tyl­ko magii, gło­si opis serialu.

Net­flix zapre­zen­to­wał ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji:

Pre­mie­ra Cie­nia i kości wyzna­czo­na zosta­ła na 23 kwiet­nia. Show­run­ne­rem i głów­nym sce­na­rzy­stą jest Eric Heis­se­rer, na fote­lu reży­se­ra zasiadł Lee Toland Krie­ger. Leigh Bar­du­go przy pro­duk­cji peł­ni­ła rolę pro­du­cent­ki wyko­naw­czej. W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jes­sie Mei Li (Ali­na Star­kov), Archie Renaux (Maly­en Oret­sev), Fred­dy Car­ter (Kaz Brek­ker), Ami­ta Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Bar­nes (Gene­rał Kiri­gan), Sujaya Das­gup­ta (Zoya Nazy­alen­sky), Daniel­le Gal­li­gan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Cala­han Skog­man (Mat­thias Helvar), Zoë Wana­ma­ker (Bagh­ra), Kevin Eldon (The Appa­rat), Julian Kostov (Fedy­or), Luke Pasqu­ali­no (David), Jasmi­ne Black­bo­row (Marie), Gabriel­le Bro­oks (Nad­ia).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy