Ekranizacje

Pierwszy śnieg – jest zwiastun ekranizacji kryminału Jo Nesbo

Jest już dostęp­ny tra­iler “Pierw­sze­go śnie­gu”, czy­li ekra­ni­za­cji kry­mi­na­łu Jo Nes­bo. To część popu­lar­nej serii o Har­rym Hole­’u. W tej roli zoba­czy­my Micha­ela Fass­ben­de­ra. Powieść opo­wia­da o seryj­nym mor­der­cy, któ­ry na miej­scu zbrod­ni pozo­sta­wiał śnież­ne bałwany.

Film reży­se­ru­je Tomas Alfred­son. To już kolej­na po “Łow­cy głów” fil­mo­wa adap­ta­cja tek­stów Nesbo.

Jest listo­pad, w Oslo wła­śnie spadł pierw­szy śnieg. Bir­te Bec­ker po powro­cie z pra­cy do domu chwa­li syna i męża za ule­pie­nie bał­wa­na w ogro­dzie. Nie jest on jed­nak ich dzie­łem. Sta­ją przy oknie – i widzą, że bał­wan jest skie­ro­wa­ny twa­rzą w stro­nę domu. Patrzy wprost na nich.

W tym samym cza­sie komi­sarz Har­ry Hole otrzy­mu­je ano­ni­mo­wy list pod­pi­sa­ny “Bał­wan”. Zaczy­na dostrze­gać wspól­ne cechy daw­nych, nie­wy­ja­śnio­nych spraw. Oka­zu­je się, że wraz z pierw­szy­mi ozna­ka­mi zimy do gazet tra­fia infor­ma­cja o nowym mor­der­stwie. Ofia­ra jest zawsze zamęż­ną kobie­tą, a jed­no­cze­śnie w pobli­żu miej­sca zbrod­ni poja­wia się bał­wan. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że po Oslo i oko­li­cach znów krą­ży seryj­ny zabójca.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy