Aktualności

Księga Mormona sprzedana za rekordową sumę

Nie­daw­no w książ­ko­wym świe­cie doko­na­no rekor­do­wej trans­ak­cji. Naj­dro­żej sprze­da­nym manu­skryp­tem w histo­rii świa­ta oka­za­ła się Księ­ga Mor­mo­na. Kościół Jezu­sa Chry­stu­sa Świę­tych w Dniach Ostat­nich kupił ją za trzy­dzie­ści pięć milio­nów dola­rów. Dotych­cza­so­wym wła­ści­cie­lem naj­waż­niej­sze­go dzia­ła Mor­mo­nów była Spo­łecz­ność Chrystusa.

Według wie­rzeń Mor­mo­nów w 1827 roku Józef Smith odna­lazł zło­te tablicz­ki z wygra­we­ro­wa­ny­mi sta­ro­żyt­ny­mi egip­ski­mi napi­sa­mi. Prze­tłu­ma­czył je z pomo­cą Boga. W powsta­wa­niu manu­skryp­tu dużą rolę ode­grał Oli­ver Cow­de­ry. Pra­ce nad księ­gą zakoń­czy­ły się w 1829 roku i od tego cza­su jest uzna­wa­na za naj­waż­niej­sze pismo Mor­mo­nów zaraz obok Biblii. Po raz pierw­szy zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w 1830 roku za spra­wą dru­ka­rza E.B. Gran­di­na. Po tym fak­cie manu­skrypt Smi­tha tra­fił z rąk Cowdery’ego do Davi­da Whi­me­ra, któ­ry prze­ka­zał go swo­je­mu wnu­ko­wi. Ten z kolei księ­gę sprze­dał w 1903 roku Spo­łecz­no­ści Chry­stu­sa, daw­niej kry­ją­cej się pod nazwą Zre­or­ga­ni­zo­wa­ne­go Kościo­ła Jezu­sa Chry­stu­sa Świę­tych w Dniach Ostat­nich, któ­ra rów­nież uzna­je tekst za święty.

Teraz po stu czter­na­stu latach manu­skrypt tra­fił do ory­gi­nal­nych wyznaw­ców Józe­fa Smi­tha. Kościo­ło­wi uda­ło się zapła­cić nie­ba­ga­tel­ną kwo­tę trzy­dzie­stu pię­ciu milio­nów dola­rów dzię­ki hoj­no­ści dar­czyń­ców. Jest to naj­praw­do­po­dob­niej naj­wyż­sza kwo­ta jaką zapła­co­no za manu­skrypt. Prze­bi­ła nawet Bil­la Gate­sa, któ­ry w 1994 roku kupił Kodeks Leice­ster Leonar­da da Vin­ci za pra­wie trzy­dzie­ści jeden milio­nów dolarów.

Według mojej wie­dzy to rekor­do­wa cena za manu­skrypt. Oczy­wi­ście trzy­dzie­ści jeden milio­nów dola­rów z 1994 roku teraz było­by war­te o wie­le wię­cej, powie­dział Mark James z anty­kwa­ria­tu Ber­nard Quaritch.

W cią­gu naj­bliż­szych mie­się­cy manu­skrypt ma być wysta­wio­ny na widok publiczny.

źró­dło Guardian

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy