Sprawdzasz tag

Księga Mormona

Ciekawostki Felieton

Najdroższe książki na świecie

Książ­ki są cen­ne, wie­lu powie­dzia­ło­by nawet, że bez­cen­ne. Pod tym wzglę­dem dzia­ła­ją zupeł­nie jak wino – im star­sze, tym wię­cej war­te. Zwłasz­cza, jeśli mamy do czy­nie­nia z bia­łym kru­kiem, pierw­szym wyda­niem pod­pi­sa­nym ręką nie­ży­ją­ce­go już auto­ra. Kil­ka­dzie­siąt zło­tych wyda­nych w księ­gar­ni na nowość to frasz­ka przy kwo­tach, jaki­mi obra­ca się w domach aukcyj­nych, gdzie sprze­da­wa­ne są naj­rzad­sze oka­zy lite­rac­kie. Tam trze­ba mieć iście gru­by port­fel, taki, co pomie­ści milio­ny dola­rów. Poni­żej przed­sta­wia­my dzie­sięć naj­dro­żej sprze­da­nych ksią­żek na świe­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Księga Mormona sprzedana za rekordową sumę

Nie­daw­no w książ­ko­wym świe­cie doko­na­no rekor­do­wej trans­ak­cji. Naj­dro­żej sprze­da­nym manu­skryp­tem w histo­rii świa­ta oka­za­ła się Księ­ga Mor­mo­na. Kościół Jezu­sa Chry­stu­sa Świę­tych w Dniach Ostat­nich kupił ją za trzy­dzie­ści pięć milio­nów dola­rów. Dotych­cza­so­wym wła­ści­cie­lem naj­waż­niej­sze­go dzia­ła Mor­mo­nów była Spo­łecz­ność Chry­stu­sa. Czy­taj dalej

-->