Sprawdzasz tag

Kościół

Aktualności

Księga Mormona sprzedana za rekordową sumę

Nie­daw­no w książ­ko­wym świe­cie doko­na­no rekor­do­wej trans­ak­cji. Naj­dro­żej sprze­da­nym manu­skryp­tem w histo­rii świa­ta oka­za­ła się Księ­ga Mor­mo­na. Kościół Jezu­sa Chry­stu­sa Świę­tych w Dniach Ostat­nich kupił ją za trzy­dzie­ści pięć milio­nów dola­rów. Dotych­cza­so­wym wła­ści­cie­lem naj­waż­niej­sze­go dzia­ła Mor­mo­nów była Spo­łecz­ność Chry­stu­sa. Czy­taj dalej

-->