Aktualności

Instytut Książki z dużym budżetem na promowanie literatury

Trzy milio­ny zło­tych net­to ma wynieść budżet kam­pa­nii pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two. Nie wia­do­mo jesz­cze, jaka fir­ma zain­ka­su­je te pie­nią­dze – Insty­tut Książ­ki ogło­si prze­targ na począt­ki sierp­nia. Kam­pa­nię zoba­czy­my w ostat­nim kwar­ta­le 2017 roku. Skie­ro­wa­na będzie do osób w wie­ku pro­duk­cyj­nym. Mają się na nią skła­dać spo­ty w tele­wi­zji i radiu, ban­ne­ry rekla­mo­we oraz kam­pa­nie w social mediach.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy