Aktualności

Książki dla podopiecznych hospicjów

Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­gicz­ne z Ursy­no­wa ape­lu­je o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­nych. Szcze­gól­nie cen­ne będą lite­ra­tu­ra współ­cze­sna oraz kla­sycz­na. Waż­ne, by książ­ki były nie­znisz­czo­ne – ze wzglę­du na stan zdro­wia pod­opiecz­ni hospi­cjum potrze­bu­ją czy­stych kar­tek, a tak­że czy­tel­ne­go dru­ku. Opie­ku­no­wie hospi­cjum przy ul. Pilec­kie­go zgro­ma­dzi­li dotąd skrom­ną biblio­tecz­kę – liczy ona dwa rega­ły i kil­ka­dzie­siąt pozy­cji. Oka­za­ło się, iż pod­opiecz­ni bar­dzo lubią czy­tać i jest to jed­na z nie­wie­lu atrak­cji, jakie hospi­cjum jest im w sta­nie zapewnić.

Gdy pod­opiecz­ni zapo­zna­ją się z książ­ka­mi, te prze­ka­zy­wa­ne są dalej, innym fundacjom.

Książ­ki może­cie zosta­wiać w recep­cji lub wysy­łać pod adres:
Fun­da­cja Hospi­cjum Onkologiczne
ul. Pilec­kie­go 105
02–781 Warszawa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy