Aktualności

Pierwsi goście majowych Wirtualnych Targów Książki zapowiedziani

Orga­ni­zo­wa­ne przez Empik Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki zna­ko­mi­cie wypeł­ni­ły lukę po tra­dy­cyj­nych lite­rac­kich impre­zach, maso­wo odwo­ły­wa­nych przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa, i już pierw­sza edy­cja oka­za­ła się być ogrom­nym suk­ce­sem. Szy­ko­wa­na jest wła­śnie trze­cia odsło­na impre­zy. Jej start zapla­no­wa­ny został na 19 maja. Empik zdra­dził listę pierw­szych gości.

Tak jak poprzed­nio, trze­cia edy­cja Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki podzie­lo­na będzie na trzy sek­cje tema­tycz­ne, doty­czą­ce: lite­ra­tu­ry pięk­nej i repor­ta­żu, lite­ra­tu­ry mło­dzie­żo­wej i w koń­cu lite­ra­tu­ry dla dzie­ci. I tym razem udział w wyda­rze­niu jest dar­mo­wy. Empik prze­wi­du­je ponad 50 inte­rak­tyw­nych spo­tkań z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi auto­ra­mi. Poza tym, będzie moż­na wysłu­chać pane­li dys­ku­syj­nych, wziąć udział w warsz­ta­tach czy konkursach.

Na razie orga­ni­za­to­rzy podzie­li­li się frag­men­tem listy zapro­szo­nych pisa­rzy i pisa­rek z Pol­ski. Może­my więc liczyć na wir­tu­al­ne spo­tka­nia z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem, Jaku­bem Żul­czy­kiem, Mag­da­le­ną Grze­bał­kow­ską, Anną Ciar­kow­ską i Mag­da­le­ną Wit­kie­wicz. Co wię­cej, pod­czas Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki pre­mie­ry będą mia­ły powie­ści wymie­nio­nych wyżej auto­rów. Orga­ni­za­to­rzy dadzą czy­tel­ni­kom moż­li­wość zdo­by­cia nowych tytu­łów z autografami.

Trze­cia edy­cja Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ka potrwa od 19 maja aż do 1 czerw­ca. Dokład­ny har­mo­no­gram opu­bli­ko­wa­ny zosta­nie pod koniec kwietnia.

W ramach dwóch poprzed­nich edy­cji WTK zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy pra­wie 90 spo­tkań autor­skich onli­ne, w któ­rych wzię­ły udział 2 milio­ny uczest­ni­ków. Na tego­rocz­ne wio­sen­ne Tar­gi szy­ku­je­my ponad 50 wyda­rzeń, w tym przede wszyst­kim pre­mie­ro­we spo­tka­nia z auto­ra­mi naj­waż­niej­szych nowo­ści oraz licz­ne aktyw­no­ści towa­rzy­szą­ce. Z pew­no­ścią będzie to naj­więk­sze lite­rac­kie wyda­rze­nie tej wio­sny, a już teraz mogę zapo­wie­dzieć, że kolej­na odsło­na powró­ci jesie­nią. Jestem też prze­ko­na­ny, że online’owa for­mu­ła tar­gów książ­ki zosta­nie z nami tak­że po pan­de­mii, powie­dział Mar­cin Mać­kie­wicz, Mene­dżer Dzia­łu Even­tów Empik.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy