Sprawdzasz tag

Hospicjum

Aktualności

Książki dla podopiecznych hospicjów

Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­gicz­ne z Ursy­no­wa ape­lu­je o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­nych. Szcze­gól­nie cen­ne będą lite­ra­tu­ra współ­cze­sna oraz kla­sycz­na. Waż­ne, by książ­ki były nie­znisz­czo­ne – ze wzglę­du na stan zdro­wia pod­opiecz­ni hospi­cjum potrze­bu­ją czy­stych kar­tek, a tak­że czy­tel­ne­go dru­ku. Czy­taj dalej

-->