Ciekawostki

Kolejna porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

W życiu każ­de­go książ­ko­ma­nia­ka są takie chwi­le, któ­re da się opi­sać jed­nym gifem. Czy pozna­je­cie sie­bie na tych obrazkach?

Poprzed­nie odsło­ny serii znaj­dzie­cie tutajtutaj.

1. Kie­dy spóź­niam się do księ­gar­ni i wiem, że muszę pocze­kać do jutra z kup­nem wycze­ki­wa­nej książki.


2. Kie­dy jestem we wcią­ga­ją­cym momen­cie, ale ktoś gasi mi świa­tło w sypial­ni, mówiąc, że naj­wyż­sza pora spać.


3. Kie­dy odkła­dam książ­kę i zgu­bię zakładkę.

 


4. Kie­dy wyli­cy­tu­ję książ­kę, któ­rej nie ma już w nor­mal­nej sprzedaży.


5. Kie­dy chcę wypo­ży­czyć książ­kę, a biblio­te­karz mówi, że są już na nią zapisy.


6. Kie­dy ktoś oddał poży­czo­ną książ­kę w opła­ka­nym stanie.

 


7. Kie­dy uświa­da­miam sobie, ile wyno­si kara za prze­trzy­ma­ne książki.


8. Kie­dy wiem, że nie­uchron­nie zbli­żam się do koń­ca ostat­nie­go tomu cyklu, ale jed­no­cze­śnie chcę wie­dzieć, co dalej.


9. Kie­dy mój uko­cha­ny boha­ter umie­ra w strasz­nie głu­pim momen­cie i mam ocho­tę zamor­do­wać autora.


10. Kie­dy autor w wywia­dzie twier­dzi, że zupeł­nie źle zro­zu­mia­łem książkę.


 


11. Kie­dy kot dziew­czy­ny nasi­kał na moją książ­kę, ale ja napraw­dę chcę się dalej z nią spotykać.


12. Kie­dy polo­nist­ka mówi, że fan­ta­sty­ka jest głupia.


13. Kie­dy dosta­ję piąt­kę ze zna­jo­mo­ści lek­tu­ry na pol­skim, choć nie czytałem.


14. Kie­dy dosta­ję jedyn­kę ze zna­jo­mo­ści lek­tu­ry na pol­skim, choć czytałem.


15. Kie­dy nauczy­ciel odkry­wa, że czy­tam pod ławką.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy