Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka #5

Nie­sta­ty­stycz­ny książ­ko­ma­niak to stan umy­słu. Z tym trze­ba się uro­dzić i trze­ba być z tego póź­niej dum­nym. Bo to napraw­dę nic złe­go. Oba­wiasz się, że jesteś jed­nym z nich? Nie oba­wiaj się – wypnij pierś, chwyć kolej­ną książ­kę i po pro­stu czy­taj. A jeśli nie jesteś pew­ny, czy książ­ko­ma­niac­two jest rów­nież czę­ścią cie­bie, spójrz na poniż­sze sytu­acje. Jeśli więk­szość z nich pasu­je do cie­bie, to wita­my w klubie.

#1 Kie­dy dowia­du­jesz się z ziom­ka­mi, że twój ulu­bio­ny autor będzie pisał kon­ty­nu­ację two­jej ulu­bio­nej serii jesz­cze przez przy­naj­mniej następ­ny rok

Workaholics Panic GIF - Find & Share on GIPHY

#2 Kie­dy po raz kolej­ny sły­szysz, że szko­da cza­su na czytanie

Tyler Perry Wow GIF by Tyler Perry's Acrimony - Find & Share on GIPHY

#3 Kie­dy widzisz, że towa­rzy­stwo woli raczej oglą­dać tele­wi­zję niż roz­ma­wiać o książkach

Isle Of Dogs Wtf GIF by Fox Searchlight - Find & Share on GIPHY

#4 Kie­dy ktoś zaczy­na eks­cy­to­wać się książ­ką, któ­rej jesz­cze nie zaczą­łeś czy­tać i ist­nie­je poważ­ne ryzy­ko spoileru

Secret Millie Bobby Brown GIF by Converse - Find & Share on GIPHY

#5 Kie­dy boha­ter lub boha­ter­ka książ­ki robi coś szcze­gól­nie głupiego

High School Ugh GIF by Film Society of Lincoln Center - Find & Share on GIPHY

#6 Kie­dy ktoś twier­dzi, że film był lep­szy niż książka

Magic Johnson Lol GIF by Team Coco - Find & Share on GIPHY

#7 Kie­dy zamie­rzasz czy­tać całą noc i przy­da­ła­by się odro­bi­na kawy

Wake Up Coffee GIF by good-morning - Find & Share on GIPHY

#8 Kie­dy ktoś ci mówi, że już wystar­czy czy­ta­nia na dziś

Disagree Lady Gaga GIF by RuPaul's Drag Race - Find & Share on GIPHY

#9 Kie­dy ktoś stwier­dził, że nie zna two­jej ulu­bio­nej książki

Sunglasses Judging You GIF by Antoniette Costa - Find & Share on GIPHY

#10 Kie­dy ludzie są dum­ni z tego, że nie prze­czy­ta­li żad­nej książ­ki w roku

Happy D&D GIF by Hyper RPG - Find & Share on GIPHY

#11 Kie­dy na książ­ce, któ­rą poży­czy­łeś zna­jo­me­mu znaj­du­jesz rysę

The Beat GIF by MSNBC - Find & Share on GIPHY

#12 Kie­dy potrze­bu­jesz prze­czy­tać pią­tą książ­kę w tygo­dniu, ale zna­jo­mi zamknę­li biblio­tecz­kę na klucz w oba­wie o two­je zdro­wie psychiczne

Duck Help GIF by Cartoon Hangover - Find & Share on GIPHY

#13 Kie­dy przy­cho­dzi dzień pre­mie­ry z daw­na wycze­ki­wa­nej przez cie­bie książki

Happy Best Day Ever GIF by CBC - Find & Share on GIPHY

#14 Kie­dy ktoś po raz kolej­ny prze­szka­dza ci w lekturze

Episode 8 GIF by RuPaul's Drag Race - Find & Share on GIPHY

#15 Kie­dy ktoś otwar­cie przy­zna­je, że jest książkoholikiem

Clapping Outside In GIF by The Orchard Films - Find & Share on GIPHY

Oskar Grze­lak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy