Sprawdzasz tag

mem

Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka #5

Nie­sta­ty­stycz­ny książ­ko­ma­niak to stan umy­słu. Z tym trze­ba się uro­dzić i trze­ba być z tego póź­niej dum­nym. Bo to napraw­dę nic złe­go. Oba­wiasz się, że jesteś jed­nym z nich? Nie oba­wiaj się – wypnij pierś, chwyć kolej­ną książ­kę i po pro­stu czy­taj. A jeśli nie jesteś pew­ny, czy książ­ko­ma­niac­two jest rów­nież czę­ścią cie­bie, spójrz na poniż­sze sytu­acje. Jeśli więk­szość z nich pasu­je do cie­bie, to wita­my w klu­bie. Czy­taj dalej

-->