Ciekawostki

W gminie Zbiczno powstała ścieżka turystyczna śladami serii powieściowej Lipowo Katarzyny Puzyńskiej

Seria powie­ści kry­mi­nal­nych zapo­cząt­ko­wa­na debiu­tanc­kim Motyl­kiem Kata­rzy­ny Puzyń­skiej roz­gry­wa się w Lipo­wie i oko­li­cach. Choć Lipo­wo w rze­czy­wi­sto­ści nie ist­nie­je, to miej­sco­wość zosta­ła opar­ta na rze­czy­wi­stym Pokrzy­do­wie. To wła­śnie tam 24 czerw­ca otwar­ta zosta­ła ścież­ka tury­stycz­na śla­da­mi powie­ści kry­mi­nal­nych Kata­rzy­ny Puzyńskiej.

Począ­tek ścież­ki znaj­du­je się przy sta­wie w Pokrzy­do­wie. Wyzna­cza go tabli­ca z zazna­czo­ny­mi kolej­ny­mi punk­ta­mi oraz cyta­tem z książ­ki Kata­rzy­ny Puzyń­skiej. W gmi­nie Zbicz­no powsta­ło takich tablic dwa­dzie­ścia. Każ­da z nich opi­sa­na zosta­ła innym cyta­tem, pasu­ją­cym do miej­sca, w któ­rym zosta­ła postawiona.

Pro­jekt „Lipo­wo. Śla­da­mi powie­ści” powstał we współ­pra­cy władz Gmi­ny Zbicz­no z orga­ni­za­to­ra­mi corocz­nych zlo­tów fanów twór­czo­ści Kata­rzy­ny Puzyńskiej.

Zapra­sza­my wszyst­kich fanów powie­ści do samo­dziel­ne­go poko­na­nia ścież­ki, naj­le­piej rowe­rem, po naszych pięk­nych oko­li­cach, czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej gminy.

Sym­bo­licz­ne­go otwar­cia ścież­ki doko­na­ły wójt Gmi­ny Zbicz­no Mag­da­le­na Golub­ska i Kata­rzy­na Puzyńska.

Razem z Panią Wójt Gmi­ny Zbicz­no otwo­rzy­ły­śmy dziś ścież­kę Śla­da­mi Powie­ści. Jeże­li zaj­rzy­cie do Pokrzy­do­wa (bo tak napraw­dę nazy­wa się książ­ko­we Lipo­wo), to będzie­cie mogli bez pro­ble­mu zna­leźć miej­sca, któ­re poja­wia­ją się w moich książ­kach, napi­sa­ła na Face­bo­oku autor­ka serii kry­mi­nal­nej Lipowo.

Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne tablic wyko­nał Mar­cin Mone­ta. Moż­na je wszyst­kie zoba­czyć rów­nież bez wycho­dze­nia z domu na stro­nie gminy:
https://zbiczno.pl/Lipowo/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy