Ciekawostki

Piernikowy Władca Pierścieni!

Inter­naut­ka skry­wa­ją­ca się pod pseu­do­ni­mem Anti­li­ly pochwa­li­ła się rezul­ta­tem trzech lat swo­jej pra­cy. Dziew­czy­na wyko­na­ła z pier­ni­ka sie­dzi­bę kró­lów Roha­nu, Medu­seld zwa­ny Zło­tym Dwo­rem. Cała kon­struk­cja waży aż 15 kg. Wyglą­da fan­ta­stycz­nie, prawda?

Pra­ca Anti­li­ly to nie jedy­ny domek z pier­ni­ka powią­za­ny z “Wład­cą Pier­ście­ni” J.R.R. Tol­kie­na. Jar­no Koivu­la wraz z przy­ja­cie­lem Roy­em wyko­na­li z pier­ni­ka sie­dzi­bę Saurona.

Por­tal culinary66.com pre­zen­tu­je dla odmia­ny wizję pier­ni­ko­we­go dom­ku hob­bi­ta. Tablicz­ki wska­zu­ją na to, iż miesz­ka w nim Bil­bo Baggins.

Kolej­ną odsło­nę hob­bi­ciej nor­ki pre­zen­tu­je TravelPod.com.

Ame­ry­kan­ka Caro­li­ne Eriks­son w wol­nej chwi­li zro­bi­ła pier­ni­ko­we­go Smau­ga, trze­ba przy­znać, że taki wyda­je się mil­szy no i smaczniejszy!

Jest ktoś, komu nie pocie­kła ślin­ka? Tyl­ko jak tu zjeść takie cudo…

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy