Ciekawostki

Książkowe propozycje na Dzień Dziecka

Miłość do lite­ra­tu­ry war­to pie­lę­gno­wać w dzie­cia­kach już od naj­młod­szych lat. Wspól­nie czy­tać na głos, śle­dzić losy uko­cha­nych boha­te­rów, dzie­lić się wspo­mnie­nia­mi, czy badać nowe lite­rac­kie ścież­ki. A kie­dy jak nie w Dzień Dziec­ka poja­wia się ide­al­na oka­zja, by poda­ro­wać dora­sta­ją­cym czy­tel­ni­kom, mniej­szym i więk­szym, kolej­ny tom pełen nie­za­po­mnia­nych przy­gód? Ist­nie­je prze­cież spo­ra szan­sa, że zosta­nie z nimi na zawsze i spra­wi, że poko­cha­ją książ­ki całym ser­cem. A to jest już miłość na całe życie.

Nie wie­cie, co zachwy­ci dzie­cia­ki? Szu­ka­cie inspi­ra­cji, pomy­słu na pre­zent? Spe­cjal­nie dla Was mała ścią­ga z pere­łek lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej kla­sycz­nej i współczesnej:

Seria „Har­ry Pot­ter 1–7” J.K. Rowling
Nowe peł­ne wyda­nie serii o naj­słyn­niej­szym cza­ro­dzie­ju świa­ta z okład­ka­mi Jonny’ego Duddle’a. Chło­piec, Któ­ry Prze­żył, Ten, Któ­re­go Imie­nia Nie Wol­no Wyma­wiać, Śmier­cio­żer­cy, Hogwart, czy Uli­ca Pokąt­na, a to tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych nazw, któ­re już na sta­łe prze­szły do języ­ka współ­cze­snej popkul­tu­ry. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla dzie­ci i dla dorosłych.


Opo­wie­ści z NarniiC.S. Lewis
Kla­sy­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, do któ­rej z przy­jem­no­ścią powra­ca się nawet po wie­lu latach. Dzie­je rodzeń­stwa Peven­sie, któ­rzy odkry­wa­ją tajem­ne przej­ście do inne­go świa­ta – magicz­nej kra­iny Narnii, peł­nej mówią­cych zwie­rząt, fan­ta­stycz­nych istot oraz baśnio­wych kra­jo­bra­zów. To dopie­ro począ­tek epic­kiej przy­go­dy i opo­wie­ści o wal­ce dobra ze złem, o poświę­ce­niu, miło­ści i wiecz­nej sile przyjaźni.


3. „Pip­pi Poń­czo­szan­kaAstrid Lind­gren
Któż w dzie­ciń­stwie nie sły­szał o Pip­pi­lot­cie Wik­tu­alii Firan­del­li Zło­to­mo­net­cie Poń­czo­szan­ce? Znak roz­po­znaw­czy to rude war­ko­czy­ki, któ­re żyją wła­snym życiem, moc pie­gów i… siła kil­ku rosłych chło­pa. Osie­ro­co­na i osa­mot­nio­na, ale mimo wszyst­ko zawsze rado­sna, peł­na werwy i nie­skoń­czo­nych opo­wie­ści. Z małp­ką na ramie­niu, na grzbie­cie uko­cha­ne­go konia i wor­kiem zło­tych monet sie­je spu­sto­sze­nie w małym mia­stecz­ku i roz­be­stwia oko­licz­ne dzie­cia­ki, obna­ża­jąc hipo­kry­zję dorosłych.


4. „Miko­ła­jek Jean-Jacqu­es Sem­pé & Réné Goscinny
Miko­ła­jek, Joachim, Euze­biusz, Mak­sen­cjusz, Alcest, Ana­niasz… To imio­na naj­po­pu­lar­niej­szych fran­cu­skich łobu­zia­ków w histo­rii lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, a ich przy­go­dy bawią pol­skich czy­tel­ni­ków już od pół wie­ku! Ból brzu­cha ze śmie­chu gwa­ran­to­wa­ny w każ­dym wieku!


5. „Baśnie Bra­ci Grimm dla doro­słych i dla dzie­ci. Bez cen­zu­ryPhi­lip Pullman
Dla star­szych czy­tel­ni­ków, mło­dzie­ży i miło­śni­ków baśni, a tak­że dla ama­to­rów zgłę­bia­nia nie­zmie­rzo­ne­go świa­ta kla­sy­ki lite­ra­tu­ry. Wer­sja z opra­co­wa­niem Phi­li­pa Pul­l­ma­na, w któ­rej słyn­ne baśnie rysu­ją się w nowej, odświe­żo­nej odsło­nie. Zosta­ły popra­wio­ne pod wzglę­dem języ­ko­wym, tak, żeby były pre­cy­zyj­ne, zro­zu­mia­łe i uproszczone.


6. „Ksiądz Twar­dow­ski dzie­ciom. Wier­sze” Ks. Jan Twardowski
Peł­na spe­cjal­nie dobra­nych wier­szy dla młod­szych i star­szych książ­ka, z peł­ny­mi cie­pła ilu­stra­cja­mi Mar­ty Kur­czew­skiej, zawie­ra utwo­ry poetyc­kie uczą­ce sza­cun­ku dla innych istot, zachwy­tu przy­ro­dą, szu­ka­nia sen­su i rado­ści życia.


7. Saga „Mumin­ki” Księ­ga Pierw­sza i Księ­ga Dru­ga Tove Jans­son
Zbiór wszyst­kich opo­wie­ści o uwiel­bia­nych na całym świe­cie trol­lach z Doli­ny Mumin­ków. W pierw­szym tomie znaj­dzie­my „Małe trol­le i duża powódź”, „Kome­ta nad Doli­ną Mumin­ków”, „W Doli­nie Mumin­ków”, „Lato Mumin­ków” oraz „Zima Mumin­ków”. W tomie dru­gim: „Pamięt­ni­ki Tatu­sia Mamin­ka”, „Opo­wia­da­nia z Doli­ny Mumin­ków”, „Tatuś Mumin­ka i morze” oraz „Doli­na Mumin­ków w listo­pa­dzie”. Każ­dy tom wypeł­nio­ny jest rów­nież ilu­stra­cja­mi samej autorki.


8. „PaxSara Pen­ny­pac­ker
Chło­piec i jego lis. Dora­sta­ją­cy mło­dy męż­czy­zna i dzi­kie zwie­rząt­ko, któ­re musi na nowo odna­leźć się w dzi­czy. Wzru­sza­ją­ca, ponad­cza­so­wa opo­wieść o tym, co nas kształ­tu­je. Urze­ka­ją­ca histo­ria o chłop­cu i jego lisie poru­sza temat miło­ści, stra­ty, woj­ny i wol­no­ści. Dla czy­tel­ni­ków mniej­szych i większych.


9. „Wiel­ka Księ­ga Kubu­sia Puchat­kaA.A. Mil­ne & David Benedictus
Któż nie zna opo­wie­ści ze Stu­mi­lo­we­go Lasu? Misia o Małym Rozum­ku? Krzy­sia i jego uro­czych przy­ja­ciół? W tomie cze­ka­ją: „Kubuś Pucha­tek”, „Chat­ka Puchat­ka” i „Powrót do Stu­mi­lo­we­go Lasu”. A dla tych, któ­rym wciąż mało po latach dodat­ko­wo war­to się­gną po „Nowe Przy­go­dy Kubu­sia Puchat­ka” Bria­na Sibleya, Kate Saun­ders, Jeane Wil­lis i Pau­la Brughta.


10. „Rok w lesieEmi­lia Dziubak
Książ­ka ide­al­na dla małych, począt­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków. Zawie­ra dwa­na­ście roz­kła­dó­wek z kolej­ny­mi mie­sią­ca­mi jed­ne­go roku. Każ­dy mie­siąc to ten sam szcze­gó­ło­wo roz­ry­so­wa­ny kadr lasu z miesz­kań­ca­mi poka­za­ny­mi w innych sytu­acjach, warun­kach pogo­do­wych, w innej porze dnia lub nocy. Dwie dodat­ko­we roz­kła­dów­ki zawie­ra­ją pre­zen­ta­cję boha­te­rów i inte­rak­tyw­ną zaba­wę. Ta nie­zwy­kła książ­ka pobu­dza wyobraź­nię, roz­wi­ja spo­strze­gaw­czość, zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia, szu­ka­nia związ­ków przy­czy­no­wo-skut­ko­wych, umie­jęt­ność opo­wia­da­nia, a przede wszyst­kim gwa­ran­tu­je świet­ną zabawę.


11. „Most do Tera­bi­thiiKathe­ri­ne Paterson
Tera­bi­thia to sekret­na kra­ina, do któ­rej moż­na dostać się jedy­nie za pomo­cą zacza­ro­wa­nej liny zawie­szo­nej daw­no temu na drze­wie rosną­cym na brze­gu rze­ki. Wład­ca­mi tej twier­dzy w środ­ku lasu są Jess i Leslie. Tera­bi­thia jest ich tajem­ni­cą. Strze­gą jej i wal­czą o nią. Jed­nak pew­ne­go dnia wyda­rzy się coś, co wszyst­ko zmie­ni… Opo­wieść o przy­jaź­ni i potę­dze wyobraź­ni, o odwa­dze i wal­ce o swo­je miej­sce w świe­cie, o prze­ła­my­wa­niu barier i o byciu sobą!


12. „Sera­fi­na i Czar­ny Płaszcz” Robert Beatty
Dla mło­do­cia­nych wiel­bi­cie­li histo­rii strasz­nych i mrocz­nych. To pięk­na i uni­ka­to­wa opo­wieść o dziew­czyn­ce, któ­ra jest isto­tą nocy. Peł­na kla­sycz­nych nawią­zań, zaba­wy folk­lo­rem i czy­stą wyobraź­nią, dzię­ki któ­rej mło­dzi czy­tel­ni­cy będą mie­li szan­sę poko­chać się bać, a każ­da kolej­na książ­ka gatun­ku gro­zy odkry­je przed nimi swo­je wspa­nia­łe tajem­ni­ce. Lek­tu­ra ide­al­na dla począt­ku­ją­cych w horrorze!


Olga Kowal­ska – twór­czy­ni i ope­ra­tor­ka blo­ga oraz vlo­ga lite­rac­kie­go Wiel­ki Buk utwo­rzo­ne­go w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia filo­log i spe­cja­list­ka od lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej XVIII wie­ku. Poże­racz ksią­żek, fil­mów, gier i kul­tu­ry w każ­dej posta­ci. Kone­ser­ka hor­ro­ru, gro­zy i scien­ce fic­tion wiecz­nie na tro­pie ide­al­nej opowieści.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy