Aktualności

Pomożecie uratować bibliotekę?

Że kul­tu­ra jest sfe­rą wiecz­nie nie­do­fi­nan­so­wa­ną – to żad­na nowość. Ale nie­któ­re insty­tu­cje cier­pią na tym bar­dziej niż inne. Wyjąt­ko­we pro­ble­my finan­so­we ma Biblio­te­ka publicz­na przy ul. Puław­skiej 43 na Mokotowie.

Z ich powo­du nie jest w sta­nie pozwo­lić sobie na zakup nowych pozy­cji, wysto­so­wa­ła więc apel do czy­tel­ni­ków z proś­bą o poda­ro­wa­nie biblio­te­ce książek.

Sza­now­ni Czytelnicy
Z powo­du trud­nej sytu­acji finan­so­wej, chęt­nie przyj­mu­je­my wszel­kie dary książkowe.
Dziękujemy

Tak brzmi ogło­sze­nie pra­cow­ni­ków. Na odzew dłu­go nie trze­ba było cze­kać – wia­do­mość tra­fi­ła do social mediów i roz­cho­dzi się viralowo.

Naj­mi­lej widzia­ne są bio­gra­fie, kry­mi­na­ły oraz powie­ści sen­sa­cyj­ne, oby­cza­jo­we i histo­rycz­ne, ale każ­dy dar będzie miłą niespodzianką.

Biblio­te­ka znaj­du­je się pod adre­sem Puław­ska 43, 02–508 War­sza­wa. Gdy­by ktoś chciał dostar­czyć książ­ki oso­bi­ście, powi­nien wysiąść na przy­stan­ku Dworkowa.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy