Ciekawostki

Mannequin Challenge w bibliotekach!

Wie­cie, co to Man­ne­qu­in Chal­len­ge? Wyzwa­nie to nie jest jesz­cze popu­lar­ne w pol­skiej czę­ści sie­ci tak jak inne vira­lo­we akcje jak Har­lem Sha­ke czy cha­ry­ta­tyw­ny Ice Buc­ket Chal­len­ge. W skró­cie pole­ga ono na tym, że gru­pa ludzi zasty­ga w bez­ru­chu uda­jąc mane­ki­ny, a inna z kame­rą doku­men­tu­je sytu­ację. Brzmi nud­no? Ti pomy­śl­cie, że w wyzwa­niu wzię­ła udział m.in. eki­pa fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” czy naro­do­wa repre­zen­ta­cja Por­tu­ga­lii w pił­kę noż­ną. Co wię­cej, spor­tow­cy zamiast na boisku pozo­wa­li… w szatni.

W zaba­wie liczy się kre­atyw­ność: ory­gi­nal­ne pozy czy sytu­acje. A kto może pochwa­lić się kre­atyw­no­ścią, jeśli nie czy­tel­ni­cy? Na całym świe­cie do Man­ne­qu­in Chal­len­ge dołą­cza­ją więc biblioteki!

Nowo­jor­ska Biblio­te­ka Publicz­na zachwy­ci­ła widzów scen­ką nawią­zu­ją­cą do “Ghost Busters” w czy­tel­ni Rose Main Reading Room. Wnę­trze to jest zna­ne z wie­lu fil­mów, więc mode­le (akto­rzy?) zaba­wi­li się w popkul­tu­ro­we nawią­za­nia do roz­ma­itych pro­duk­cji. Nawet tak poważ­na insty­tu­cja jak Biblio­te­ka Kon­gre­su w Waszyng­to­nie przy­łą­czy­ła się do zaba­wy, zaś Biblio­te­ka Publicz­na w Kearns zapro­si­ła do udzia­łu tak­że czytelników.

Teraz bez wąt­pie­nia pora na pol­skie biblio­te­ki! Widzi­my tu pole do popi­su dla Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Morągu!

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Morą­gu pod­ję­ła się fan­ta­stycz­ne­go pro­jek­tu, któ­re­go rezul­ta­ty napraw­dę budzą podziw!

 

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy