Sprawdzasz tag

Mannequin Challenge

Ciekawostki

Mannequin Challenge w bibliotekach!

Wie­cie, co to Man­ne­qu­in Chal­len­ge? Wyzwa­nie to nie jest jesz­cze popu­lar­ne w pol­skiej czę­ści sie­ci tak jak inne vira­lo­we akcje jak Har­lem Sha­ke czy cha­ry­ta­tyw­ny Ice Buc­ket Chal­len­ge. W skró­cie pole­ga ono na tym, że gru­pa ludzi zasty­ga w bez­ru­chu uda­jąc mane­ki­ny, a inna z kame­rą doku­men­tu­je sytu­ację. Brzmi nud­no? Ti pomy­śl­cie, że w wyzwa­niu wzię­ła udział m.in. eki­pa fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” czy naro­do­wa repre­zen­ta­cja Por­tu­ga­lii w pił­kę noż­ną. Co wię­cej, spor­tow­cy zamiast na boisku pozo­wa­li… w szatni.

Czy­taj dalej

-->