Ciekawostki

Gwiazdy Władcy pierścieni rapują z okazji dwudziestej rocznicy kinowego debiutu Drużyny pierścienia

Nie­daw­no minę­ło dokład­nie 20 lat od pre­mie­ry pierw­sze­go fil­mu z try­lo­gii Wład­ca pier­ście­ni w reży­se­rii Pete­ra Jack­so­na. Słyn­ny ame­ry­kań­ski komik Ste­phen Col­bert przy­szy­ko­wał z tej oka­zji spe­cjal­ny utwór. W jego wyko­na­niu pomo­gła mu dość nie­zwy­kła gru­pa muzy­ków. Do współ­pra­cy zosta­li zapro­sze­ni nie tyl­ko rape­rzy Method Man i Kil­ler Mike, aktor­ka Anna Ken­drick, ale rów­nież spo­ra część obsa­dy Wład­cy pier­ście­ni. Wyszedł z tego nie­za­po­mnia­ny try­but dla hitu Pete­ra Jacksona.

Ste­phen Col­bert przy wie­lu oka­zjach pod­kre­ślał, że jest wiel­kim fanem Wład­cy pier­ście­ni, a try­lo­gia Pete­ra Jack­so­na jest według nie­go naj­lep­szą fil­mo­wą serią wszech cza­sów. Pod­czas swo­je­go pro­gra­mu Late Show dzi­wił się, że nie obcho­dzi się hucz­nie dwu­dzie­sto­le­cia powsta­nia Dru­ży­ny pier­ście­nia, pod­czas gdy War­ner Bros. posta­no­wi­ło uczcić jubi­le­usz Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Komik posta­no­wił wziąć spra­wy we wła­sne ręce.

Ste­phen Col­bert, Method Man i Kil­ler Mike rapu­ją o tym, że Wład­ca pier­ście­ni to naj­lep­sza try­lo­gia fil­mo­wa. Wspar­cia udzie­la­ją im Eli­jah Wood, Sean Astin, Bil­ly Boyd i Domi­nic Mona­ghan. Kapi­tal­nie pre­zen­tu­ją się gra­ją­cy na fle­cie Andy Ser­kis i rapu­ją­cy po elfic­ku Hugo Weaving. Nie zabra­kło w tym wszyst­kim rów­nież Orlan­do Blo­oma i Vig­go Mortensena.

Klip może­cie obej­rzeć tutaj:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy