Aktualności

Książka zwrócona 130 lat po wypożyczeniu!

Nie­od­da­wa­nie ksią­żek do biblio­te­ki to pro­blem, o któ­rym mówi się dość rzad­ko, ale zda­rza­ją się przy­kła­dy napraw­dę spek­ta­ku­lar­ne. Jak ten, o któ­rym donio­sło BBC: wolu­min prze­trzy­ma­no aż 130 lat!


Ali­ce Gil­lett (77 lat) zna­la­zła książ­kę, któ­rą wypo­ży­czył jesz­cze jej dzia­dek. Nie­zwłocz­nie zwró­ci­ła egzem­plarz do biblio­te­ki. “The micro­sco­pe and its reve­la­tion” autor­stwa Wil­lia­ma B. Car­pen­te­ra liczy sobie 1000 stron, a stem­pel biblio­tecz­ki wska­zy­wał na wypo­ży­cze­nie w 1886 roku.

Pra­cow­ni­cy biblio­te­ki Here­ford Cathe­dral Scho­ol są pod wra­że­niem ide­al­ne­go sta­nu książ­ki. Posta­no­wi­li tak­że nie obcią­żać kobie­ty karą za prze­trzy­ma­nie – któ­ra wyno­si­ła­by 7,5 tysią­ca fun­tów (czy­li nie­mal 40 tysię­cy złotych).

alice-gillett

źró­dło BBC

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy