Aktualności Ekranizacje

Pierwsze zdjęcia z serialu The Watch inspirowanego twórczością Terry’ego Pratchetta

Za każ­dym razem, kie­dy poja­wia­ją się nowe wie­ści doty­czą­ce pro­du­ko­wa­ne­go na zle­ce­nie BBC Ame­ri­ca seria­lu The Watch, fani twór­czo­ści Terry’ego Prat­chet­ta wstrzy­mu­ją oddech. Jest to jak naj­bar­dziej zro­zu­mia­łe – chcie­li­by­śmy wszak dostać jak naj­wier­niej­szą seria­lo­wą adap­ta­cję powie­ści, na któ­rych wie­lu z nas się wychowywało.

Pro­blem jest jeden – BBC Ame­ri­ca nie robi ekra­ni­za­cji dzieł Prat­chet­ta, nie two­rzy rów­nież ich adap­ta­cji; sta­cja mówi wprost, że lite­rac­ki pier­wo­wzór to zale­d­wie inspi­ra­cja dla powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu. Nale­ży o tym pamię­tać, żeby póź­niej było jak naj­mniej roz­cza­ro­wań. Pierw­sze zdję­cia z pla­nu obra­zo­wo poka­zu­ją, że jabł­ko dale­ko wylą­do­wa­ło od jabłoni.

BBC Ame­ri­ca opu­bli­ko­wa­ło pięć foto­sów, któ­re dają nam wgląd na to, jak zapre­zen­to­wa­ni zosta­ną nie­któ­rzy boha­te­ro­wie oraz jak będzie wyglą­dać Ankh-Mor­pork. Oto jak serial spor­tre­tu­je kapi­ta­na Sama Vime­sa (Richard Dormer), kapral Anguę (Mara­ma Cor­lett), funk­cjo­na­riu­szy Mar­che­wę (Adam Hugill) oraz Cudo (Jo Eaton-Kent), Lady Sybil Ram­kin (Lara Ros­si) i pod­stęp­ne­go Car­ce­ra Duna (Sam Adewunmi).

Tych kil­ka zdjęć pozwa­la nam sądzić, że seria­lo­we Ankh-Mor­pork będzie brud­nym, ale z dru­giej stro­ny wie­lo­barw­nym mia­stem, gdzie sty­kać się będzie wie­le róż­nych kul­tur. Graf­fi­ti na murach, wia­tra­ki w biu­rze stra­ży, kusze przy­po­mi­na­ją­ce kara­bi­ny i obrzy­ny, współ­cze­śnie wyglą­da­ją­ce kurt­ki i śre­dnio­wiecz­ne kol­czu­gi – wszyst­ko to spra­wia wra­że­nie intry­gu­ją­ce­go misz­ma­szu zachę­ca­ją­ce­go do odkry­wa­nia Ankh-Mor­pork według wizji twór­ców BBC.

Przy­po­mi­na­my, że eki­pę sce­na­rzy­stów pro­wa­dzi Simon Allen (Musz­kie­te­ro­wie, Das Boot, Czy­sta robo­ta). Od same­go począt­ku wia­do­mo było, że reży­se­rem będzie Cra­ig Vive­iros (I nie było już niko­go, Ende­avo­ur). Dołą­czy­li do nie­go Brian Kel­ly (Outlan­der) i Emma Sul­li­van (Doctor Who). Serial pro­du­ko­wa­ny jest we współ­pra­cy BBC z zało­żo­ną w 2012 przez Prat­chet­ta fir­mą Narrativia.

Zdję­cia ruszy­ły we wrze­śniu. Serial krę­co­ny jest w sto­li­cy RPA, Kapsz­ta­dzie. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 2020 rok.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy