Aktualności Ekranizacje

Studio Platige Image stworzyło animację inspirowaną wierszem Do prostego człowieka Juliana Tuwima

Spe­cja­li­zu­ją­ce się w two­rze­niu gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, ani­ma­cji 3D i cyfro­wych efek­tów spe­cjal­nych stu­dio Pla­ti­ge Ima­ge zre­ali­zo­wa­ło krót­ko­me­tra­żo­wy film inspi­ro­wa­ny wier­szem Julia­na Tuwi­ma. Do pro­ste­go czło­wie­ka (ang. To Eve­ry­man) to ani­ma­cja, któ­rej tema­tem jest nie­koń­czą­cy się cykl wojen­nej zawie­ru­chy na świecie.

Jak poda­je „IGN Pol­ska” pomysł stwo­rze­nia fil­mu poja­wił się w gło­wie Ceza­re­go Albiń­skie­go po tym, jak zoba­czył jed­no z kon­kur­so­wych zdjęć w ramach World Press Pho­to. Mię­dzy znisz­czo­ny­mi budyn­ka­mi Damasz­ku na cze­le setek ludzi stoi męż­czy­zna z roz­po­star­ty­mi ramio­na­mi, a naprze­ciw nie­go usta­wio­ny jest cięż­ki kara­bin maszynowy.

Kie­dy zoba­czy­łem to zdję­cie zaczą­łem zada­wać sobie pyta­nia: jak do tej woj­ny doszło? Czy woj­ny wybu­cha­ją z dnia na dzień, czy dopro­wa­dza do nich raczej dłu­go­fa­lo­wy splot wyda­rzeń? Czy w tym splo­cie wystę­pu­je jakiś moment, w któ­rym uda­ło­by się zatrzy­mać eska­la­cję kon­flik­tu? Wiersz Tuwi­ma jest dla mnie genial­ną pró­bą uchwy­ce­nia sche­ma­tu poprze­dza­ją­ce­go wszel­kie dzia­ła­nia zbroj­ne i nie­ste­ty, pomi­mo upły­wu lat, pozo­sta­je on nadal aktu­al­ny, tłu­ma­czył Ceza­ry Albiń­ski, pomy­sło­daw­ca i twór­ca animacji.

Cyklicz­ność dzia­łań wojen­nych zosta­ła pod­kre­ślo­na w fil­mie Ceza­re­go Albiń­skie­go odpo­wied­nią kom­po­zy­cją. Jeśli ani­ma­cję zapę­tlić, powsta­nie nie­koń­czą­cy się spek­takl, w któ­rym koniec jed­ne­go kon­flik­tu w natu­ral­ny spo­sób prze­cho­dzi w począ­tek następnego.

Krót­ko­me­tra­żo­wa ani­ma­cja zapre­zen­to­wa­na zosta­ła po raz pierw­szy na festi­wa­lu SIGGRAPH 2021 w pre­sti­żo­wej sek­cji Direc­to­r’s Cut, obok pro­duk­cji takich firm jak Pixar Ani­ma­tion Stu­dios czy Disney.

Na kana­le stu­dia Pla­ti­ge Ima­ge w ser­wi­sie YouTu­be dostęp­ny jest zwia­stun produkcji:

źro­dło: ign

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy