Aktualności

Canal+ stawia na nowe polskie seriale

Sta­cja Canal+ po suk­ce­sie pierw­sze­go sezo­nu seria­lu “Bel­fer” (nad sce­na­riu­szem któ­re­go pra­co­wa­li Jakub Żul­czyk, Woj­ciech Boc­ken­he­im, Bar­tosz Igna­ciuk i Moni­ka Powa­lisz) posta­no­wił wpro­wa­dzać przy­naj­mniej dwa lokal­nie zre­ali­zo­wa­ne seria­le rocznie.

Na pierw­szy ogień ma pójść ekra­ni­za­cja powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha “Król”, efek­tem cze­go ma być serial kry­mi­nal­ny odda­ją­cy nie­zna­ną atmos­fe­rę mię­dzy­wo­jen­nej Polski.

Canal+ wyku­pił tak­że pra­wa do adap­ta­cji ksią­żek autor­stwa Vin­cen­ta V. Sever­skie­go. W razie gdy­by sta­cja roz­my­śli­ła się co do daty pre­mie­ry dru­gie­go sezo­nu “Bel­fra”, to wła­śnie ekra­ni­za­cja pro­zy Sever­skie­go mia­ła­by ją zastą­pić na liście przy­szło­rocz­nych premier.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy