Sprawdzasz tag

Powalisz

Aktualności

Canal+ stawia na nowe polskie seriale

Sta­cja Canal+ po suk­ce­sie pierw­sze­go sezo­nu seria­lu “Bel­fer” (nad sce­na­riu­szem któ­re­go pra­co­wa­li Jakub Żul­czyk, Woj­ciech Boc­ken­he­im, Bar­tosz Igna­ciuk i Moni­ka Powa­lisz) posta­no­wił wpro­wa­dzać przy­naj­mniej dwa lokal­nie zre­ali­zo­wa­ne seria­le rocznie.

Czy­taj dalej

-->