Aktualności

George R.R. Martin zdradza szczegóły Wichrów zimy!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Geo­r­ge R.R. Mar­tin rezy­gnu­je na pewien czas ze spo­tkań z fana­mi, aby mieć wię­cej cza­su na pra­ce nad “Wichra­mi zimy”? Na szczę­ście tar­gi książ­ki w mek­sy­kań­skiej Guada­la­ja­rze przy­nio­sły fanom choć skra­wek infor­ma­cji o tym, cze­go mogą się spodziewać.


Pisarz oznaj­mił, że szó­sty tom “Pie­śni Lodu i Ognia” przy­nie­sie zapo­wia­da­ją od 20 lat zimę, a wraz z nią ciem­ność, zim­no i lód. Wyznał, iż zgod­nie z kla­sycz­nym spo­so­bem nar­ra­cji, by los przy­niósł boha­te­rom coś dobre­go, naj­pierw musi ich pognę­bić… i teraz nad­szedł ten mrocz­ny dla nich czas. Jeśli poprzed­nie tomy były “łagod­ne”, strach się bać, co Mar­tin szy­ku­je tym razem Star­kom, Lan­ni­ste­rom i resz­cie eki­py. Czy­te­ni­cy mogą spo­dzie­wać się wie­lu mrocz­nych rozdziałów.

Zwień­cze­niem sagi będzie “Sen o wio­śnie”, któ­ry ma mieć słod­ko-gorz­kie zakoń­cze­nie, jako że autor nie lubi hap­py endów.

A na osło­dę ocze­ki­wa­nia pozo­sta­je obej­rzeć latem 2017 kolej­ny sezon seria­lu “Gra o tron” na pod­sta­wie pro­zy Martina.
zdję­cie głów­ne mate­ria­ły pra­so­we hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy